/Långfredag

LångfredagLångfredagens kristna budskap är att Kristus har dött för vår skull. Hans försoningsverk är fullbordat. Därför är denna dag en stor dag inom kristenheten. Många språk innehåller hänvisningar till påsken. I slaviska språk, i ungerska och estniska talas om stora fredagen (estn. suur reede). En hänvisning till försoningens gåva märks i engelskans Good Friday (den goda fredagen). I många romanska språk kallas dagen också heliga fredagen (t.ex. italienskans Venerdi Santo).
I Norden används begreppen långfredag, (fi: pitkäperjantai), vilket är unikt för de nordiska länderna. Gamla källor vittnar dock om att ordet tidigare använts i den anglosaxiska traditionen (Long Friday).
I långfredagens bibeltexter följer vi händelserna på Golgata, från Jesu korsfästelse till hans död. Långfredag kl. 15 kan man fira minnet av Jesu dödsögonblick (se Bön vid Jesu dödsögonblick i Gudstjänsthandboken). Långfredagens kvällsgudstjänst är traditionellt tillägnad Jesu begravning, genom vilken Gud har helgat alla troendes gravar som en helig viloplats.

2022-12-14T09:39:53+02:00