//Säännöt

Säännöt

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry, Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf. Yhdistystä nimitetään jatkossa näissä säännöissä Foorumiksi. Foorumin kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus
Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

3. Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Foorumi:
– kutsuu uskonnollisia yhteisöjä ja niiden jäseniä keskinäiseen vuorovaikutukseen,
– kutsuu yhteistyökumppaneita toimintansa päämäärien toteuttamiseksi,
– hoitaa tarvittaessa jäsenyhteisöjensä valtuuttamana yhteisiä asioita viranomaisten kanssa sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan,
– järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferensseja,
– perustaa jaostoja ja työryhmiä,
– harjoittaa julkaisutoimintaa,
– kerää ja toimittaa julkisuuteen uskontoja ja niiden kulttuuriperintöä koskevaa tietoa, sekä
– ylläpitää yhteyttä jäseniinsä ja eri uskontojenvälisiin järjestöihin Suomessa ja ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi Foorumi voi ottaa vastaan avustuksia sekä testamentti- ja muita lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa sekä yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa.

4. Jäsenet
Foorumin perustajajäsenyhteisöt, jotka edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry / Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN) / Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF), Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE).

Muita varsinaisia jäseniä ovat ne uskonnolliset yhteisöt, joiden tätä koskevan hakemuksen vuosikokous on näiden sääntöjen mukaisesti hyväksynyt. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisen edellytys on näiden sääntöjen mukainen vähintään kaksi vuotta kestänyt tarkkailijajäsenyys. Kukin jäsenyhteisö nimeää enintään neljä edustajaa Foorumin kokoukseen. Kullakin edustajalla on Foorumin kokouksessa läsnäolo-, puhe-, ääni- ja aloiteoikeus. Kullakin edustajalla on Foorumin kokouksessa yksi ääni. Siten kullakin jäsenyhteisöllä on Foorumin kokouksessa enintään neljä ääntä.

5. Tarkkailijajäsenet
Tarkkailijajäseniä ovat ne uskonnolliset yhteisöt, jotka täyttävät Foorumin sääntöjen määräämät jäsenyyden edellytykset ja joiden hakemuksen vuosikokous on näiden sääntöjen mukaisesti hyväksynyt. Tarkkailijajäsenen tulee hyväksyä Foorumin säännöt ja tarkoitus sekä maksaa vuosikokouksen määräämä tarkkailijajäsenen jäsenmaksu. Tarkkailijajäsen voi nimetä Foorumin kokoukseen edustajan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Tarkkailijajäsen voi hakea Foorumin varsinaista jäsenyyttä kahden vuoden kuluttua tarkkailijajäseneksi hyväksymisestä.

6. Jäseneksi liittyminen
Tarkkailijajäseneksi ja varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva rekisteröity uskonnollinen yhteisö tai sellaisten keskusjärjestö tai yhteenliittymä, joka edustaa muuta tunnettua ja vakiintunutta uskontoperinnettä kuin perustajäsenten kolme abrahamilaista uskontoa ja joka hyväksyy Forumin tarkoituksen ja sitoutuu toimimaan sen edistämiseksi. Mikäli jokin perustajajäsenistä lakkaa olemasta foorumin jäsen, sen tilalle voidaan kuitenkin valita samaa uskontoperinnettä edustava yhteisö, kattojärjestö tai yhteenliittymä. Jäsenyyttä haetaan Foorumin hallitukselta. Vuosikokous päättää hallituksen esityksestä uusista jäsenistä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä.

7. Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaniksi voidaan hyväksyä yhteisö tai järjestö, joka edistää Foorumin tavoitteita ja joka hyväksyy Foorumin tarkoituksen ja säännöt. Yhteistyökumppani voi nimetä Foorumin kokoukseen edustajan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Yhteistyökumppanit hyväksyy hallituksen esityksestä Foorumin vuosikokous vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä. Yhteistyökumppanilta ei peritä jäsenmaksua, mutta se voi tukea Foorumia taloudellisesti.

8. Jäsenen tai yhteistyökumppanin eroaminen ja erottaminen
Jäsen tai yhteistyökumppani voi erota Foorumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Foorumin vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen tai yhteistyökumppanin Foorumista, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on Foorumiin
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Foorumissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Foorumia tai ei enää täytä Foorumin säännöissä mainittuja jäsenyyden tai yhteistyökumppanuuden ehtoja.

9. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

10. Hallitus
Foorumin asioita hoitaa hallitus, joka on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen jaostoja ja työryhmiä, joiden tehtävänä on hallituksen linjauksien mukaisesti edistää Foorumin tarkoitusperiä omalla erityisalallaan sekä valmistella asioita hallitukselle.

Hallitus tulisi valita vuosikokouksessa siten, että sen jäsenenä on yksi tai kaksi edustajaa kustakin jäsenyhteisöstä. Tarkkailijajäsenillä on oikeus nimittää yksi edustaja henkilökohtaisine varaedustajineen olemaan läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttämään siellä puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta.

Hallitukseen kuuluu:
1. Puheenjohtajisto, johon kuuluu puheenjohtaja ja lisäksi kaksi tai kolme varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajistossa tulee olla edustettuina perustajajäsenyhteisöjen kolme abrahamilaista uskontoa
ja puheenjohtajuutta tulisi kierrättää näiden kolmen perustajayhteisön välillä.
2. Vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.
3. Henkilökohtaiset varaedustajat kohdassa kaksi tarkoitetuille muille kuin puheenjohtajistoon kuuluville jäsenille. Hallitus valitsee toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan sekä muuta toiminnan edellyttämää henkilöstöä.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous pidetään, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista, on läsnä. Päätökset pyritään tekemään konsensusperiaatteella. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

11. Foorumin nimen kirjoittaminen
Foorumin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.

12. Tilikausi ja tilintarkastus
Foorumin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13. Vuosikokous
Foorumin vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Vuosikokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallituksen on kutsuttava vuosikokous koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun vuosikokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Foorumin vuosikokouksessa jokaisella jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla on yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Foorumin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
– valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi.
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
– päätetään hallituksen esityksestä uusista jäsenyhteisöistä
– käsitellään muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut
asiat.

14. Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää Foorumin vuosikokous. Päätökseen tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

15. Foorumin purkaminen
Foorumin purkamisesta päätetään kahdessa Foorumin vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kolmen kuukauden välein. Foorumin purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätökseen tarvitaan kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Foorumin purkautuessa sen varat käytetään sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla. Foorumin tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Foorumin arkisto luovutetaan Kansallisarkistoon.

16. Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

2022-10-06T07:27:03+03:00