//Säännöt

Säännöt

Säännöt
Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi
ry, Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf. Yhdistystä
nimitetään jatkossa näissä säännöissä Foorumiksi. Foorumin kielet
ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus
Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme
uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen
välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja
yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

3. Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Foorumi:
– kutsuu uskonnollisia yhteisöjä ja niiden jäseniä keskinäiseen
vuorovaikutukseen,
– kutsuu yhteistyökumppaneita toimintansa päämäärien
toteuttamiseksi,
– hoitaa tarvittaessa jäsenyhteisöjensä valtuuttamana yhteisiä
asioita viranomaisten kanssa sen mukaan kuin siitä erikseen
sovitaan,
– järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferensseja,
– perustaa jaostoja ja työryhmiä,
– harjoittaa julkaisutoimintaa,
– kerää ja toimittaa julkisuuteen uskontoja ja niiden
kulttuuriperintöä koskevaa tietoa, sekä
– ylläpitää yhteyttä jäseniinsä ja eri uskontojenvälisiin
järjestöihin Suomessa ja ulkomailla.
Toimintansa tukemiseksi Foorumi voi ottaa vastaan avustuksia sekä
testamentti- ja muita lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteää
omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa sekä yhdistyslain 5 §:ssä
tarkoitettua taloudellista toimintaa.

4. Jäsenet
Foorumin perustajajäsenyhteisöt, jotka edustavat juutalaisuutta,
kristinuskoa ja islamia, ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien
Keskusneuvosto ry / Centralrådet för de Judiska Församlingarna i
Finland rf, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN) /
Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF), Suomen Islam-seurakunta ja
Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE).
Muita varsinaisia jäseniä ovat ne uskonnolliset yhteisöt, joiden
tätä koskevan hakemuksen vuosikokous on näiden sääntöjen mukaisesti
hyväksynyt. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisen edellytys on näiden
sääntöjen mukainen vähintään kaksi vuotta kestänyt
tarkkailijajäsenyys.
Kukin jäsenyhteisö nimeää enintään neljä edustajaa Foorumin
kokoukseen. Kullakin edustajalla on Foorumin kokouksessa läsnäolo-,
puhe-, ääni- ja aloiteoikeus. Kullakin edustajalla on Foorumin
kokouksessa yksi ääni. Siten kullakin jäsenyhteisöllä on Foorumin
kokouksessa enintään neljä ääntä.

5. Tarkkailijajäsenet
Tarkkailijajäseniä ovat ne uskonnolliset yhteisöt, jotka täyttävät
Foorumin sääntöjen määräämät jäsenyyden edellytykset ja joiden
hakemuksen vuosikokous on näiden sääntöjen mukaisesti hyväksynyt.
Tarkkailijajäsenen tulee hyväksyä Foorumin säännöt ja tarkoitus sekä
maksaa vuosikokouksen määräämä tarkkailijajäsenen jäsenmaksu.
Tarkkailijajäsen voi nimetä Foorumin kokoukseen edustajan, jolla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.
Tarkkailijajäsen voi hakea Foorumin varsinaista jäsenyyttä kahden
vuoden kuluttua tarkkailijajäseneksi hyväksymisestä.

6. Jäseneksi liittyminen
Tarkkailijajäseneksi ja varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomessa
toimiva rekisteröity uskonnollinen yhteisö tai sellaisten
keskusjärjestö tai yhteenliittymä, joka edustaa muuta tunnettua ja
vakiintunutta uskontoperinnettä kuin perustajäsenten kolme
abrahamilaista uskontoa ja joka hyväksyy Forumin tarkoituksen ja
sitoutuu toimimaan sen edistämiseksi.
Mikäli jokin perustajajäsenistä lakkaa olemasta foorumin jäsen, sen
tilalle voidaan kuitenkin valita samaa uskontoperinnettä edustava
yhteisö, kattojärjestö tai yhteenliittymä.
Jäsenyyttä haetaan Foorumin hallitukselta. Vuosikokous päättää
hallituksen esityksestä uusista jäsenistä vähintään kahden
kolmasosan enemmistöllä.

7. Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaniksi voidaan hyväksyä yhteisö tai järjestö, joka
edistää Foorumin tavoitteita ja joka hyväksyy Foorumin tarkoituksen
ja säännöt.
Yhteistyökumppani voi nimetä Foorumin kokoukseen edustajan, jolla on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.
Yhteistyökumppanit hyväksyy hallituksen esityksestä Foorumin vuosikokous vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä.
Yhteistyökumppanilta ei peritä jäsenmaksua, mutta se voi tukea
Foorumia taloudellisesti.

8. Jäsenen tai yhteistyökumppanin eroaminen ja erottaminen
Jäsen tai yhteistyökumppani voi erota Foorumista ilmoittamalla siitä
kirjallisestihallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta Foorumin vuosikokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen tai yhteistyökumppanin Foorumista, jos
tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on Foorumiin
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Foorumissa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Foorumia tai ei enää täytä
Foorumin säännöissä mainittuja jäsenyyden tai yhteistyökumppanuuden
ehtoja.

9. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.

10. Hallitus
Foorumin asioita hoitaa hallitus, joka on valmisteleva ja
toimeenpaneva elin. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen
jaostoja ja työryhmiä, joiden tehtävänä on hallituksen linjauksien
mukaisesti edistää Foorumin tarkoitusperiä omalla erityisalallaan
sekä valmistella asioita hallitukselle.

Hallitus tulisi valita vuosikokouksessa siten, että sen jäsenenä on
yksi tai kaksi edustajaa kustakin jäsenyhteisöstä.
Tarkkailijajäsenillä on oikeus nimittää yksi edustaja
henkilökohtaisine varaedustajineen olemaan läsnä hallituksen
kokouksissa ja käyttämään siellä puheoikeutta, mutta ei
äänioikeutta.

Hallitukseen kuuluu:
1. Puheenjohtajisto, johon kuuluu puheenjohtaja ja lisäksi kaksi tai
kolme varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajistossa tulee olla
edustettuina perustajajäsenyhteisöjen kolme abrahamilaista uskontoa
ja puheenjohtajuutta tulisi kierrättää näiden kolmen
perustajayhteisön välillä.
2. Vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.
3. Henkilökohtaiset varaedustajat kohdassa kaksi tarkoitetuille
muille kuin puheenjohtajistoon kuuluville jäsenille.
Hallitus valitsee toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan sekä muuta
toiminnan edellyttämää henkilöstöä.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen kokous pidetään, jos vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
mukaan luettuna puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista, on
läsnä. Päätökset pyritään tekemään konsensusperiaatteella.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

11. Foorumin nimen kirjoittaminen
Foorumin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.

12. Tilikausi ja tilintarkastus
Foorumin tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13. Vuosikokous
Foorumin vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä maalis-toukokuussa. Vuosikokoukseen voidaan osallistua
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana. Hallituksen on kutsuttava vuosikokous koolle vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse.
Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on
jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään
neljä viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun vuosikokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme
jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Foorumin vuosikokouksessa jokaisella jäsenyhteisön valtuuttamalla
edustajalla on yksi ääni.
Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole
toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Foorumin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
– valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi.
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
– päätetään hallituksen esityksestä uusista jäsenyhteisöistä
– käsitellään muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut
asiat.

14. Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää Foorumin vuosikokous. Päätökseen
tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

15. Foorumin purkaminen
Foorumin purkamisesta päätetään kahdessa Foorumin vuosi- tai
ylimääräisessä kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kolmen
kuukauden välein. Foorumin purkamisesta on mainittava
kokouskutsussa. Päätökseen tarvitaan kolmen neljäsosan enemmistö
annetuista äänistä. Foorumin purkautuessa sen varat käytetään
sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta
päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla. Foorumin
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Foorumin arkisto luovutetaan Kansallisarkistoon.

16. Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

2021-06-29T07:55:32+00:00