Säännöt

Säännöt
Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry / Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf. Yhdistystä nimitetään jatkossa näissä säännöissä Foorumiksi. Foorumin kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus
Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

3. Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Foorumi:
– kutsuu uskonnollisia yhteisöjä ja niiden jäseniä keskinäiseen vuorovaikutukseen,
– kutsuu yhteistyökumppaneita toimintansa päämäärien toteuttamiseksi,
– hoitaa tarvittaessa jäsenyhteisöjensä valtuuttamana yhteisiä asioita viranomaisten kanssa sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan, – järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferensseja,
– perustaa jaostoja ja työryhmiä,
– harjoittaa julkaisutoimintaa,
– kerää ja toimittaa julkisuuteen uskontoja ja niiden kulttuuriperintöä koskevaa tietoa, sekä
– ylläpitää yhteyttä jäseniinsä ja eri uskontojenvälisiin järjestöihin Suomessa ja ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi Foorumi voi ottaa vastaan avustuksia sekä testamentti- ja muita lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa sekä yhdistyslain 5 §:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa.

4. Jäsenet
Foorumin perustajajäsenyhteisöt, jotka edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, ovat: Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry / Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN) / Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF), Suomen Islam-seurakunta, ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE).

Kukin jäsenyhteisö nimeää enintään viisi edustajaa Foorumin kokoukseen. Kullakin edustajalla on Foorumin kokouksessa läsnäolo-, puhe-, ääni- ja aloiteoikeus. Kullakin edustajalla on Foorumin kokouksessa yksi ääni. Siten kullakin jäsenyhteisöllä on Foorumin kokouksessa enintään viisi ääntä.

5. Jäseneksi liittyminen
Jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva vakiintunut ja rekisteröity uskonnollisten yhteisöjen keskusjärjestö tai yhteenliittymä, joka hyväksyy Forumin tarkoituksen ja sitoutuu toimimaan sen edistämiseksi.

Jäsenyyttä voi hakea Foorumin hallitukselta. Vuosikokous päättää yksimielisesti uusista jäsenistä hallituksen esityksestä. 6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota Foorumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Foorumin vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen Foorumista, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on Foorumiin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Foorumissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Foorumia tai ei enää täytä Foorumin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

8. Hallitus
Foorumin asioita hoitaa hallitus, joka on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen työryhmiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle.
Hallitus pyritään valitsemaan siten, että sen jäsenenä on edustaja kustakin jäsenyhteisöstä.

Hallitukseen kuuluu:
1. Puheenjohtajisto, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa siten, että kukin kolmesta uskontokunnasta on edustettuna.

2. Vähintään neljä (4) enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

3. Henkilökohtaiset varaedustajat kohdassa kaksi tarkoitetuille varsinaisille jäsenille.

Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan sekä muuta toiminnan edellyttämää henkilöstöä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous pidetään, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, on läsnä. Päätökset pyritään tekemään konsensusperiaatteella. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

9. Foorumin nimen kirjoittaminen
Foorumin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

10. Tilikausi ja tilintarkastus
Foorumin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11. Foorumin kokous
Foorumin vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.

Hallituksen on kutsuttava Foorumin vuosikokous koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Foorumin ylimääräinen kokous pidetään, kun vuosikokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Foorumin kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Foorumin kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; – vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;
– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
– valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa;
– valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa;
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja;
– päätetään hallituksen esityksestä uusista jäsenyhteisöistä;
– käsitellään muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää Foorumin vuosikokous. Päätökseen tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

13. Foorumin purkaminen
Foorumin purkamisesta päätetään kahdessa Foorumin vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kolmen kuukauden välein. Foorumin purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätökseen tarvitaan kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Foorumin purkautuessa sen varat käytetään sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla. Foorumin tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Foorumin arkisto luovutetaan Kansallisarkistoon.

14. Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

2019-03-08T15:10:34+00:00