/, Jaostot, Uutiset/Lausunto valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostolle uskonnonvapaudesta ja elintarvikkeiden saannista

Lausunto valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostolle uskonnonvapaudesta ja elintarvikkeiden saannista

USKOT-foorumin ihmisoikeusjaosto antoi toukokuussa 2021 lausunnon valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostolle koskien YK:n ihmisoikeuskomitean suosituksia liittyen uskonnonvapauden toteutumiseen elintarvikkeiden saamisessa.

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi Suomelle suosituksia liittyen KP-oikeuksien (kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen) toteutumiseen. Uskonnonvapaudesta sanottiin seuraavaa:

Freedom of religion
38. The Committee is concerned that, in light of the applicable regulations on the slaughtering
of animals in the State party, religious minorities may have limited access to food products that
meet their respective religious dietary restrictions (arts. 2, 18 and 26).

Komitea on siis ilmaissut huolensa uskonnollisten vähemmistöjen oikeudesta saada elintarvikkeita, jotka täyttävät heidän uskonnostaan johtuvat rajoitukset. Voimassaolevan oikeuden mukaan (eläinsuojelulaki 33b §; 9.8.2013/584) “uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa, on sallittua”.

Maa- ja metsätalousministeriössä on vireillä lainsäädäntöhanke eläinsuojelulain korvaamiseksi uudella säädöksellä. USKOT-foorumin saamien tietojen mukaan eläinten teurastamista noudattaen uskonnollista teurastustapaa oltaisiin muuttamassa siten, että eläin olisi aina tainnutettava ennen verenlaskua: saman sisältöiseksi, kuin se oli hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 154/2018 vp).

Tästä seuraisi, ettei uskonnollisella tavalla toteutettu teurastus, juutalaisten kosher-ruokavalion mahdollistava shechita-teurastustapa ja muslimien halal, olisi enää mahdollista, mikä olisi vastoin ihmisoikeuskomitean suosituksia.

2021-05-20T11:21:20+03:00