/, Jaostot, Uutiset, Viestintäjaosto/Uskontolukutaito-blogisarja #1: Uskontolukutaito osana median ammattilaisen asiantuntijuutta

Uskontolukutaito-blogisarja #1: Uskontolukutaito osana median ammattilaisen asiantuntijuutta

Medialla on keskeinen rooli siinä, mitä uskonnolla tarkoitetaan ja kuinka siitä puhutaan.

Tiina Parkkinen & Vesa Nessling, USKOT-foorumin viestintäjaosto:

Suomalaisen yhteiskunnan myllerrys näkyy myös suhteessa uskontoon. Uskonnollinen ja katsomuksellinen moninaisuus jatkavat lisääntymistään ja erilaisten uskonnollisten yhteisöjen määrä kasvaa. Maallistuminen etenee ja esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä laskee tasaisesti. Nyt kirkkoon kuuluu enää 66 % väestöstä. Helsingissä ollaan historiallisessa tilanteessa, kun jäsenmäärä on sukeltanut jo alle 50 %:n. Uskonnottomuus ei ole enää tavatonta nuoremman väestön keskuudessa.

Moneen suuntaan konkretisoituvassa muutoksessa korostuu median merkitys uskontoon liittyvän luotettavan tiedon muodostajana ja välittäjänä. Medialla onkin keskeinen rooli siinä, mitä uskonnolla tarkoitetaan ja kuinka siitä puhutaan. Tarve maailman ymmärtämiseen luotettavan tiedon avulla ei ole kadonnut – päin vastoin sitä tarvitaan entistä enemmän. Tämä tarve näkyy myös median ammattilaisen työssä. Kuinka tunnistaa kiinnostavia ilmiöitä ja kurkistaa niiden taakse? Mistä löytää työkalut pureksia uskontokeskustelujen ulottuvuuksia politiikkaan ja kulttuuriin – tai vaikka urheiluun liittyen?

Uskontolukutaito voi hyödyttää median ammattilaista työssään monella tavalla. Mutta mistä siinä on kyse? Uskontolukutaito on uskontoihin ja muihin katsomuksiin liittyvää lukutaitoa. Keskeistä on kyky ymmärtää, tulkita, arvioida ja hyödyntää uskontoon liittyviä merkkejä ja ilmiöitä. Tiedon ja vuorovaikutuksellisuuden ulottuvuudet ovat siis keskeisiä.

USKOT-foorumin tuoreessa uskontolukutaito-oppaassa lähtökohtana ovat arjen kohtaamiset. Tällä tavoin ajateltuna uskontolukutaidon arvo kiteytyy jokapäiväisessä elämässä, arjessa ja juhlassa, työssä ja vapaa-ajalla. Oppaassa korostetaan positiivista uskonnonvapautta eli vapautta oman uskonnon harjoittamiseen. Toinen keskeinen teema on kunnioitukseen perustuva dialogisuus.

Vuosina 2019–2021 toiminut Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa -tutkimushanke lähestyy uskontolukutaitoa* tiedon, ymmärtämisen ja sensitiivisyyden kautta osana muuttuvaa yhteiskuntaa. Hankkeen mukaan uskontolukutaito on kansalaistaito, joka hyödyttää yhteiskunnan eri osa-alueilla toimivia ammattilaisia viranomaisista opettajiin. Tähän taitopalettiin kuuluu esimerkiksi kyky olla yli- tai aliarvioimatta uskonnon roolia ilmiöissä.

Tämä on hyödyllistä myös medialle. Uskontolukutaitoa voikin ajatella yhtenä monista kontekstia tarjoavista tutkataajuuksista ammattilaiselle, joka on kiinnostunut tarkastelemaan maailmaa kriittisesti. Se ei tarkoita valmiita vastauksia vaan kykyä virittäytyä erilaisten kysymysten äärelle ja toimia erilaisissa ympäristöissä.

Keskustelu uskontolukutaidon ympärillä on itsessään ilmiö, jonka kautta jäsennetään näkemyksiä yhdenvertaisuudesta ja yhteiskuntarauhasta. Luotettava ja asiallinen tieto ovat keskeisiä epäkohtien paljastamisessa. Kriittinen ajattelija voi lukutaidon avulla kysyä: Kenen ääni yhteiskunnassa kuuluu?

*Tiina Parkkinen on mukana Katsomukset-blogiportaalin toiminnassa.

Blogi on ensimmäinen kirjoitus USKOT-foorumin Uskontolukutaito-blogisarjassa. Sarjassa paneudutaan syksyn 2022 aikana uskontolukutaitoon käsitteenä ja työkaluna Foorumin jaostojen eri näkökulmista. 

 

2023-09-22T12:11:52+03:00