/, Uutiset/Uskonnonvapauslaki vaatii ajantasaistamista – Uskonnolliset yhdyskunnat eriarvoisia suhteessa muihin vastaaviin yhdistyksiin

Uskonnonvapauslaki vaatii ajantasaistamista – Uskonnolliset yhdyskunnat eriarvoisia suhteessa muihin vastaaviin yhdistyksiin

USKOT-foorumi huomauttaa, että uskonnonvapauslaki vaatisi teknistä ajantasaistamista osallisuuden lisäämiseksi. Uskonnolliset yhdyskunnat ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa muihin vastaaviin yhdistyksiin tilintarkastuslain ja toiminnantarkastuksen osalta. Uskonnonvapauslaki edellyttää uskonnollisissa yhdyskunnissa tilintarkastajan valitsemista ja niiltä puuttuu mahdollisuus valita toiminnantarkastaja.

Uskonnonvapauslaki on epäselvä koskien rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tilintarkastusvelvollisuutta. Uskonnonvapauslain sääntely ei ole linjassa nykyisen yhdistyslain ja tilintarkastuslain kanssa, vaikka laissa kuitenkin viitataan niihin.

Kirjanpitovelvollisuus koskee uskonnollisia yhdyskuntia, yhdistyksiä, säätiöitä ja muita yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä. Tilintarkastuslaki mahdollistaa tilintarkastajan valitsematta jättämisen tilanteissa, jossa päättyneeltä ja sitä edeltävältä tilikaudelta ei täyty yksikään tai täyttyy vain yksi seuraavista ehdoista:1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Uskonnonvapauslain 10 §:n mukaan uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä on kuitenkin mainittava tilintarkastajien lukumäärä. Toiminnantarkastajasta ei uskonnonvapauslaissa ole mainintaa. Tämän pakottavan säännöksen vuoksi tilintarkastuslaki jää uskonnollisille yhdistyksille merkityksettömäksi. Kun toiminnantarkastajasta ei puolestaan mainita uskonnonvapauslaissa, ei yhdistyksille mahdollinen toiminnantarkastajan valinta onnistu.

Pienille uskonnollisille yhdyskunnille tämä lainsäädännöllinen ristiriita aiheuttaa kohtuuttomia kuluja. Nyt pienetkin rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat näyttävät olevan tilintarkastusvelvollisia muista vastaavista yhteisöistä poiketen. Uskonnolliset yhdyskunnat tulisi rinnastaa muihin vastaaviin yhdistyksiin tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen osalta.

USKOT-foorumi esittää eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmälle lain päivitystä

Vuonna 2018 kansanedustaja Sari Essayah (kd) teki lakialoitteen, jolla olisi muutettu uskonnonvapauslakia ja mahdollistettu uskonnollisissa yhdyskunnissa toiminnantarkastus kuten yhdistyksissä. Aloite kuitenkin raukesi eduskuntavaaleihin.

Uskonnollisten yhdyskuntien merkitys yhteiskunnassa on suuri – kuuluminen uskonnolliseen yhteisöön on monille merkittävä tapa kokea osallisuutta. Uskonnollisten yhteisöjen kautta tavoitetaan monia sellaisiakin ihmisiä, joiden ääni muuten uhkaa jäädä kuulumatta yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Pienempien uskonnollisten yhdyskuntien kohtuuttomien kulujen vähentäminen edistäisi uskonnollisten yhteisöjen aktiivisia osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa.

USKOT-foorumi katsoo, että uskonnonvapauslaki (453/2003) tulisi päivittää vastaamaan nykyistä tilannetta ja tilintarkastuslain ja yhdistyslain muutoksia tarkastelemalla erityisesti 10 §:n 1 momentin 5 kohtaa ja 27 §:n 7 kohtaa. Lakia tulisi muuttaa niin, ettei yhdyskuntajärjestyksessä enää olisi tarpeen vaatia pakollisena tilintarkastajien lukumäärää koskevaa määräystä. Siinä voitaisiin edellyttää vain mainintaa tilintarkastajan toimikaudesta siltä varalta, jos tilintarkastaja valitaan. Myös toiminnantarkastajan valintamahdollisuus tulisi lisätä. Tällä tavoin uskonnolliset yhdyskunnat olisivat yhdenvertaisessa asemassa muihin yhdistyksiin nähden.

USKOT-foorumi on ottanut yhteyttä eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän puheenjohtajana toimivaan Pekka Aitakumpuun asian selvittämiseksi.

 

 

2023-09-11T10:56:59+03:00