/, Uutiset/Uskonnollinen vakaumus on voimavara, joka tulee ottaa huomioon maahanmuuttaneiden kotoutumisessa

Uskonnollinen vakaumus on voimavara, joka tulee ottaa huomioon maahanmuuttaneiden kotoutumisessa

USKOT-Foorumi ry toteaa työ – ja elinkeinoministeriölle, että uskonnollinen vakaumus on voimavara, joka tulee ottaa huomioon maahanmuuttaneiden kotoutumisessa. Vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa oleskelevalle antaa turvallisuuden tunnetta ja häntä auttaa kotoutumaan, jos hän voi vapaasti harjoittaa oman vakaumuksensa mukaista uskontoa ja olla yhteydessä oman uskonnollisen yhteisönsä toimijoihin. Viranomaisten on huolehdittava, että maahanmuuttanut ymmärtää ja voi huomata, että uskonnon harjoittaminen on täysin hyväksyttyä ja että uskovia kohdellaan yhdenvertaisesti uskonnottomien kanssa.

Hallituksen esityksessä on sivulla 41 perustelujen kohdassa 12.4. lyhyt maininta oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin. Yhtä tärkeä kuin oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on myös oikeus harjoittaa omaa uskontoaan.

Erityisesti omasta maastaan uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi pakoon lähteneiden on tärkeää tietää, että Suomessa kukin saa vapaasti harjoittaa omaa uskontoaan ja että ketään ei syrjitä uskonnollisen vakaumuksen vuoksi. Viranomaisten on huolehdittava, että tämä tieto annetaan maahanmuuttaneille. Jos uskontoja häivytetään yhteiskunnasta ja keskustelusta, tämä voi itse asiassa lisätä uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi syrjityn tai vainotun turvattomuutta ja estää henkistä toipumista. Järjestettäessä maahanmuuttaneiden palveluja (asumista, koulutusta jne) viranomaisten tulisikin kertoa siitä, että Suomi on moniarvoinen yhteiskunta myös uskontojen suhteen, että eri uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvien asuminen, työskentely ja harrastaminen yhdessä on luonnollista ja että kenenkään ei tarvitse vaieta omasta uskonnollisesta vakaumuksestaan vaan se voi olla luonteva osa elämää ja identiteettiä.

Edellä mainituista syistä kyseisen kohdan otsikkona tulisikin olla ”Oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja uskontoon”. Kohdan 1. kappaleen viimeinen virke tulisi kirjoittaa muotoon:

” Tällä esityksellä ei rajoiteta maahanmuuttaneiden oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan eikä oikeutta harjoittaa omaa uskontoaan

Hallituksen esityksellä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi muutettaisiin kotoutumisen edistämisestä annettua lakia (681/2023), joka tulee voimaan 1.1.2025. Esityksen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneen omaa vastuuta kotoutumisestaan sekä käytännön asioiden hoitamisesta.

Eila Ratasvuori, USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsen

Katri Kuusikallio, toiminnanjohtaja

2023-10-18T06:22:38+03:00