/, Uutiset/Uskontojen edustajia kutsuttiin pyöreän pöydän keskustelutilaisuuteen tartuntatautilain muutoksista

Uskontojen edustajia kutsuttiin pyöreän pöydän keskustelutilaisuuteen tartuntatautilain muutoksista

USKOT-foorumi osallistui 28.10.2020 ministeri Saarikon pyöreän pöydän keskustelutilaisuuteen koskien tartuntatautilain muutoksia. Foorumia tilaisuudessa edusti hallituksen jäsen Atik Ali. Foorumin jäsenyhteisöt ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE). Tarkkailijajäseniksi ovat viime kesänä liittyneet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko sekä Suomen Buddhalainen Unioni.

Edellä mainitut jäsenyhteisöt saivat kahta islamilaista yhteisöä ja Buddhalaista Unionia lukuun ottamatta kutsun keskustelutilaisuuteen. Haasteellisen vastausajan johdosta jouduimme tavanomaisesta poiketen antamaan vastauksemme kysymyksiin erityisesti islamin ja juutalaisuuden näkökulmasta. Suomen Buddhalainen Unioni tavoitettiin myös koskien lausuntoa, ja he ovat samoilla linjoilla asioista.

Muslimeilla riskit koronavirustaudin leviämisen kannalta liittyvät päivittäisiin rukoustilaisuuksiin, kahteen vuosittaiseen rukoustilaisuuteen, uskonnonopetukseen sekä vainajan pesemiseen ja siunaustilaisuuteen. Vainajan pesu suoritetaan pääsääntöisesti muussa kuin uskonnollisen yhdyskunnan hallitsemassa tilassa (so. sairaalassa), jolloin kolmannen tahon asettamat rajoitukset tulevat ulottumaan myös ko. uskonnolliseen yhdyskuntaan. Vastaavia rajoituksia voi sisältyä myös vainajan hautaanlaskuun liittyvissä tilanteissa. Juutalaisyhteisöllä on ollut synagogassa maskipakko jo kesäkuusta lähtien ja turvaväleistä on huolehdittu. Lisäksi tilaisuuksia on pyritty järjestämään mahdollisimman paljon ulkotiloissa.

Rukoustilaisuuksia on moskeijoissa peruutettu joko kokonaan taikka on siirrytty ns. hybridi-rukoustilaisuuksiin. Opetuksessa on siirrytty joko kokonaan tai osittain etäopetukseen. Lisäksi yhteystietojen kirjaaminen mahdollisen jäljittämisen varalta, ennakkoilmoittautuminen rukoustilaisuuksiin, kasvomaskien käyttäminen, etäisyyden pitäminen, pintojen tehostettu puhdistaminen ovat olleet omiaan ehkäisemään epidemian leviämistä. Juutalaisissa yhteisöissä käsidesiä on ollut vapaasti saatavilla yhteisön tiloissa ja maskeja on jaettu ilmaiseksi jumalanpalveluksiin osallistuville.

Käytännön tasolla tartuntatautilain sääntelyn ulottamisella uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoittamiseen ei olisi välttämättä paljoakaan vaikutuksia, koska uskonnolliset yhdyskunnat ovat tähän astikin pyrkineet noudattamaan muita ryhmiä velvoittavia määräyksiä kuten käsienpesumahdollisuuksien / käsidesin tarjoaminen, yhteystietojen kirjaaminen, kasvomaskien käyttäminen, etäisyyden pitäminen, pintojen tehostettu puhdistaminen. Uskonnon harjoittamisen ja uskonnollisen vuorovaikutuksen rajoittaminen voi kuitenkin aiheuttaa isoja vaikutuksia uskonnon harjoittamiseen sitoutuneilla henkilöillä. Monia uskonnollisia tilaisuuksia ja ehkä erityisesti elämänkaareen liittyviä tilaisuuksia ei voida useinkaan siirtää tulevaisuuteen.

Tartuntatautilain säätelyä arvioidessa tulee ottaa huomioon Suomen perustuslain 2 luvussa säädellyt perusoikeudet erityisesti yhdenvertaisuus ja uskonnonvapaus sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten uskonnonvapautta koskevat, Suomea velvoittavat määräykset. Jälkimmäisestä mainittakoon Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus), jonka mukaan henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, jotka on säädetty lailla ja jotka ovat välttämättömiä suojelemaan yleistä turvallisuutta, järjestystä, terveydenhoitoa tai moraalia tahi muiden perusoikeuksia ja -vapauksia.

Tartuntatautilain 58g § rajoitusten tulee olla – mikäli ne ulotettaisiin koskemaan uskonnollisten yhdyskuntien uskonnon harjoittamista –  tilapäisiä, välttämättömiä, oikeasuhtaisia, minkä lisäksi edellytysten voimaantulon tulee olla määritetty yksityiskohtaisesti.

 

2020-10-30T13:16:28+02:00