//Uskontolukutaidosta kansalaistaito – USKOT-foorumin ratkaisu polarisaation kaventamiseksi

Uskontolukutaidosta kansalaistaito – USKOT-foorumin ratkaisu polarisaation kaventamiseksi

USKOT-foorumi oli mukana Sitra Lab 3: Demokratian kapeikot -koulutusohjelmassa vuonna 2021. Sitra Labin koulutusohjelma oli kahdeksan kuukauden mittainen käytännönläheinen ja tiivis oppimisprosessi, jossa kehitettiin yhdessä uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Osallistujat ottivat käyttöön koulutusohjelman aikana yhteiskunnallisen muutoksen tekemisen taitoja ja tapoja sekä toteuttivat koulutusohjelman teemaan liittyviä uuden toimintamallin kokeiluja. Koulutusohjelmaan haki 67 tiimiä ja mukaan valittiin 10. USKOT-foorumin tiimi iloitsi valinnasta.

Ongelmana uskonnolliset yksilöt ja yhteisöt demokratian kapeikossa

Suomen uskonnollisen kenttään – niin suurimpien uskontojen harjoittajiin kuin pienempiinkin uskonnollisiin yhdyskuntiin – mahtuu runsaasti ihmisiä, jotka eivät saa ääntään kuuluviin yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Erityisesti eri uskontokuntiin kuuluvat maahanmuuttajat ja vähemmistöuskontojen hiljaiset jäävät demokratian kapeikkoihin.

Yli 70 % Suomen väestöstä kuuluu johonkin uskontokuntaan. Uskontokuntien kirjo on moninainen. Uskonto mielletään niin yksityisasiaksi, että sen ei tulisi näkyä, eikä kuulua yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tämä rajaa helposti yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuolelle henkilöitä, joille uskonto on tärkeä osa arkea ja identiteettiä.

Kaksi kokeilutilaisuutta: teemoina uskonnollisten symbolien näkyminen julkisessa tilassa ja uskonnot pandemian selättäjinä

Labin puitteissa tiimit pääsivät toteuttamaan kokeiluja ongelmiensa ratkaisemiseksi. USKOT-foorumin kokeiluissa koottiin yhteen päättäjiä, mediaa ja uskonnollisten yhteisöjen kautta vähemmistössä olevia. Tapaamisissa keskusteltiin uskontoihin ja niihin liittyvistä kulttuurisista haasteista ja ennakkoluuloista.

Keskustelut konkretisoivat sen, mitä teemat tarkoittaisivat päätöksenteon kannalta sekä mitä asioita median olisi hyvä tietää uskonnoista ja vähemmistöistä. Samalla vähemmistöihin kuuluvat saavat äänensä kuuluviin ja mahdollisesti sen myötä aktivoituvat vaikuttamaan laajemminkin. Kokeiluissa haettiin vastauksia siihen, mitkä yhteiskunnalliset asiat ovat merkityksellisiä eri uskontokuntiin kuuluville yksilöille ja toisaalta, miten media ja päättäjät saadaan kiinnostumaan uskontonäkökulmista.

Kokeilujen aiheiksi nostettiin ajankohtaisia aiheita. Ensimmäinen kokeilu islamilaisen niqabin ja juutalaisen kipan käyttämisestä pidettiin suljettuna etäkokouksena, josta media ei saanut suoraan tehdä uutisia. Tähän käytännön ratkaisuun päädyttiin aiheen sensitiivisyys huomioiden. Toinen kokeilu puolestaan järjestettiin laajasti kutsutuille medialle ja päättäjille niin, että puhujat olivat yhdessä paikassa ja osallistujat seurasivat tilaisuutta etänä. Mukana keskustelussa uskontojen roolista pandemian selättämisessä olivat kansanedustaja Hilkka Kemppi, USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio, imaami Anas Hajjar sekä Maira Lindeberg buddhalaisesta Danakosha Ling -yhteisöstä. Tilaisuudesta sai uutisoida vapaasti.

Keskustelutilaisuuksia jatketaan kokeilujen jälkeenkin – jatkossa toivon mukaan myös kasvokkain samassa tilassa. Päättäjät saavat tietoa erityisesti vähemmistöuskonnoista päätöksenteon tueksi ja median edustajat löytävät useampia kiinnostavia näkökulmia uskontoaiheista. Mallista voisi parhaimmillaan tulla sellainen, jota muutkin voisivat käyttää.

Mallin avulla vahvistetaan uutta työtapaa: ei vain tiedon jakamista, vaan yhteistyötä eri osapuolten kesken, sidosryhmien saattamista yhteen jakamaan osaamista ja tietoa ja verkostoitumaan. USKOT-foorumi kyseenalaistaa stereotypioita sekä pyrkii avoimuuteen ja yhdenvertaisuuteen niin, että kenenkään ei tarvitse luopua tai vaieta omasta identiteetistään.

Toimintamalli sisällytetään jatkossa USKOT-foorumin toimintaan vakituisesti. USKOT-foorumin Sitra Lab-tiimi itsessään oli moninainen ja edustettuina oli kolme uskontokuntaa: kristinusko, islam sekä mormonit.

Uskontolukutaito keskeisenä käsitteenä

Lab-prosessin ja kokeilujen aikana USKOT-foorumille selkeästi tärkeimmäksi käsitteeksi ja työkaluksi muodostui uskontolukutaito, josta tulee lisätä tietoa. Erityisesti medialla on valtaa lisätä asiallista tietoa ja tarinoita uskonnoista. Media voi yhteistyössä uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvien kanssa muuttaa asenteita. Median avulla myös päättäjiin voidaan vaikuttaa niin, että ymmärrys ja uskontoaiheiden monipuolinen käsittely lisääntyy.

Kokeilussa edistetty uskontojen laajempi ymmärtäminen lisää avoimuutta ja tilaa puhua uskonnoista ja katsomuksista luonnollisena asiana. Olennaista on tuoda näkyviin syyt demokratian kapeikon taustalla: ennakkoluulot, vihapuhe ja historian painolasti.

Kuvassa USKOT-foorumin Sitra Lab -tiimi: Pia Jardi, Katri Kuusikallio, Miina Noroila ja Timo Koponen.

 

2022-02-16T13:27:36+02:00