/, Uutiset, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto/Lausunto oikeusministeriölle: Yhdenvertaisuuslain muutokset edistäisivät uskonnonvapauden toteutumista

Lausunto oikeusministeriölle: Yhdenvertaisuuslain muutokset edistäisivät uskonnonvapauden toteutumista

USKOT-foorumi vastasi huhtikuussa 2022 oikeusministeriön lausuntopyyntöön mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta. Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta on valmisteltu työryhmässä ja alajaostossa, jotka asetettiin ajalle 10.6.2021-31.5.2022. Molemmille kokoonpanoille on asettamispäätöksessä annettu omat tehtävät ja molemmilla on ollut niissä itsenäinen toimivalta. 

USKOT-foorumi toivoo, että yhdenvertaisuuslakiin suunnitellut muutokset vaikuttavat myönteisesti suhtautumisessa uskonnollisen vakaumuksen omaaviin henkilöihin ja ryhmiin, lisäävät niin viranomaisten kuin muidenkin tietoisuutta uskonnonvapaudesta ja sen kunnioittamisesta sekä vähentävät uskonnolliseen vakaumukseen tai uskonnon harjoittamiseen liittyvää häirintää. Kun näin tapahtuu, sillä on suuri merkitys yhteiskuntarauhan kannalta. Alla Foorumin lausumat kommentit mietintöjen ehdotuksiin.


Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa

USKOT-foorumi pitää erittäin hyvänä ehdotusta, jolla yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisuus ja yhdenvertaisuuden edistämisen velvollisuus laajenisivat koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia. Juuri varhaiskasvatuksessa jo on syytä kiinnittää huomiota siihen, että elämme yhteiskunnassa, jossa on hyvin erilaisia ihmisiä erilaisine vakaumuksineen, ja että meidän kaikkien tulee kunnioittaa toisiamme ja toistemme vakaumuksia. Erilaisten uskonnollisten vakaumusten kunnioittaminen luo perustan sille, että yhteiskuntarauha säilyy ja että kaikki voivat kokea oman ihmisarvonsa. Em. syistä onkin hyvä kiinnittää huomiota siihen, ettei yhteiskunnasta pyritä objektiivisuuden ja neutraalisuuden varjolla poistamaan uskontojen näkymistä ja kieltämään ihmisiä puhumasta omasta uskonnollisesta vakaumuksestaan. Jos jo varhaiskasvatuksessa hyväksytään ja pidetään luonnollisena, että siihen osallistuvilla voi ja saa olla myös uskonnollinen vakaumus ja että siitä saa vapaasti puhua, ehkäistään merkittävästi koulussa, oppilaitoksissa, työelämässä ja harrastuksissa tapahtuvaa uskonnolliseen vakaumukseen perustuvaa häirintää.

USKOT-foorumi pitää hyvänä myös ehdotusta, että kunta vastaisi siitä, että sen alueella toimiville perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen toimijoille laaditaan toimipaikkakohtaisen suunnitelman sijaan yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa yhteiset yhdenvertaisuussuunnitelmat. Silloin toivottavasti varmemmin otetaan huomioon myös erikokoisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien palvelunkäyttäjien uskonnonvapaus kuin jos suunnitelman laatisi kukin yksittäinen palveluntuottaja itse. Varhaiskasvattajat tarvitsevat tietoa ymmärtääkseen yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja kyetäkseen reagoimaan niihin.

Häirintä

USKOT-foorumi pitää hyvänä ehdotusta koskien häirinnän määritelmän muuttamista siten, että se sisältäisi myös ihmisryhmään kohdistuvan häirinnän. Se parantaa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien asemaa ja siten uskonnon harjoittamisen vapautta. Säännöksen mukaan myös jonkin uskonnollisen ryhmän epäasiallinen nimittely ja halventaminen olisivat häirintää eikä vain yksittäiseen henkilöön kohdistuva toiminta. Säännöksellä voidaan toivottavasti lisätä asiallista suhtautumista eri uskonnollisiin yhdyskuntiin ja niiden jäseniin.

Foorumi pitää hyvänä ehdotusta, jonka mukaan lakiin kirjattaisiin, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän menettely on syrjintää, jos ne laiminlyövät puuttua tiedossaan olevaan häirintään. Sillä tuomitaan passiivinen käyttäytyminen häirintätilanteissa. Käytännössä on todennäköisesti vaativaa näyttää, että ko. taho olisi saanut tiedon häirinnästä. Palveluntuottaja ei välttämättä aina kirjaa itselleen epäedullisia seikkoja tai valituksia, jolloin niiden näyttäminen on myöhemmin vaikeaa. Olisikin hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten taataan, että varhaiskasvatuksen tai koulutuksen järjestäjä ei jätä huomiotta tietoonsa saamaansa häirintää missään olosuhteissa.

Asian vieminen lautakuntaan ilman yksilöityä asianomistajaa

USKOT-foorumi pitää hyvänä ehdotusta, jonka mukaan yhdenvertaisuusvaltuutettu tai yhdenvertaisuutta edistävä yhteisö voisi viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan myös sellaisen syrjintää tai vastatoimia koskevan asian, jossa ei ole yksilöitävissä tiettyä asianomistajaa. Monesti uskonnollisen vakaumuksen omaaviin kohdistuva häirintä ja syrjintä ovat epäasiallista kielenkäyttöä ja halventavaa nimittelyä, jota kohdistetaan esimerkiksi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluviin kollektiivisesti. Tältä osin esitys parantaisi nykytilaa. Ehdotus ehkäisisi myös tilanteita, joissa perusteettomasti kielletään uskontoon liittyvä pukeutuminen ja uskontoon liittyvät tunnusmerkit.

Foorumi pitää hyvänä ehdotusta, jonka mukaan hallintotuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa voitaisiin vahvistaa ratkaisuksi sovinto hyvitysasiaa koskevalta osalta. Asia voi päätyä sovintoon kesken jo aloitetun menettelyn ja asian tutkinnan, jolloin osapuolilla on hyötyä jo esitetystä selvityksestä ja sovinto voi olla molempien osapuolten kannalta hyvä ratkaistu. Tällöin sovinto on hyvä voida vahvistaa myös hallintotuomioistuimessa.

Kehotusmenettelyn laajentaminen (työsuojelun valvontalaki 13 §)

USKOT-foorumi pitää hyvänä ehdotusta, jossa työsuojeluviranomaisen kehotusmenettelyä laajennetaan koskemaan myös työnantajan velvollisuutta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta (7§:n 1 momentti). Joitakin häirintä- ja syrjintävaikutuksia voi olla vaikea nähdä, jos niitä ei nimenomaisesti joudu pohtimaan. Tällainen on mm. henkilön uskonnollinen vakaumus, jonka vuoksi henkilö voi johtua häirinnän ja syrjinnän kohteeksi.

Työnantaja voi edistää yhdenvertaisuutta lisäämällä henkilöstön monimuotoisuutta. Monimuotoisuus lisää työyhteisön tasa-arvoa, työhyvinvointia ja luovuutta. Pitkällä tähtäimellä se auttaa tekemään parempia tuloksia. Rekrytointi on ensimmäinen askel monimuotoisuuden edistämiseen työyhteisössä. Monimuotoisuuden toteutumista tulee arvioida ja seurata tarkemmin. Rekrytointia tulee seurata ennakkoluuloton  keskustelu mm. uskonnoista ja katsomuksista. Monimuotoisuus lisää luontevalla tavalla eri uskontojen hyväksymistä sekä työntekijöiden että koko yhteisön kannalta.

Vaikutusarvioinnit

Vaikutusten arvioinnissa keskitytään paljon taloudellisiin vaikutuksiin. USKOT-foorumi pitää tärkeänä vaikutuksia lasten oikeuksien ja uskonnonvapauden toteutumiseen. Jos jo varhaiskasvatuksesta lähtien aletaan korostaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja kunnioitusta toisten erilaista vakaumusta kohtaan ja annetaan erilaisten uskontojen ja vakaumusten näkyä, vaikutukset yhteiskuntarauhaan ja sitä kautta kaikkien turvallisempaan elämään ovat merkittävät. Niillä on toki taloudellinenkin arvo.

Laura Maria Latikka
USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston puheenjohtaja

Eila Ratasvuori
USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsen

Katri Kuusikallio
USKOT-foorumin toiminnanjohtaja

 

2022-04-28T05:59:41+03:00