/, Uutiset/Lausunto ulkoministeriölle: Tataarien ja juutalaisten näkemykset otettava huomioon lainsäädännössä

Lausunto ulkoministeriölle: Tataarien ja juutalaisten näkemykset otettava huomioon lainsäädännössä

USKOT-foorumi vastasi ulkoministeriön lausuntopyyntöön Suomen kuudenneksi määräaikaisraportiksi kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen (SopS 1 ja 2/1998) täytäntöönpanosta.

USKOT-foorumi antoi lausunnon koskien yhdistyksen toiminnassa mukana olevien kansallisten vähemmistöjen roolia yhteiskunnassamme. Foorumissa tataarit, juutalaiset ja ruotsinkieliset ovat vahvasti edustettuina ja tulevat kuulluiksi itseään koskevissa aiheissa. Foorumin hallituksessa on jäseninä kaksi tataaria ja kaksi juutalaista. Myös yhdistyksen jaostoissa on sekä tataarien että juutalaisten edustajia. Yhdistyksessä he osallistuvat yhdenvertaisesti yhdistyksen toimintaan.

USKOT-foorumi on tehnyt esityksiä ja antanut lausuntoja asioissa, jotka ovat tärkeitä sekä tataareille että juutalaisille ja joilla on vaikutusta yhteiskunnan toiminnassa ja lainsäädännössä. Tällaisia asioita ovat mm. ns. rituaaliteurastus ja poikien ympärileikkaus.

Yhteiskunnassa ja lainsäädännön prosesseissa on liian vähän ymmärrystä, miten luovuttamattomia aiheet ovat näille vähemmistöille. Muutostilanteissa vaikutusten arviointi tulisi tehdä ennen päätösten tekemistä. Näiden osalta uskonnonvapauden kaventaminen johtaisi vähemmistöt kestämättömään tilanteeseen. Tietojemme mukaan muualla maailmassa näiltä osin uskonnonvapautta ei olla kaventamassa.

Taustaa puiteyleissopimuksesta ja määräaikaisraportista:
Puiteyleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva kansainvälinen asiakirja. Sopimus tuli voimaan kansainvälisesti ja myös Suomen osalta vuonna 1998. Sopimuksessa määritellään ohjelmanluontoisesti ne periaatteet, jotka velvoittavat sopimusvaltioita omalla alueellaan suojelemaan kansallisia vähemmistöjään.

Puiteyleissopimuksen täytäntöönpanon valvonta kuuluu Euroopan neuvoston ministerikomitealle, jota avustaa neuvoa-antava komitea. Osapuolilla on velvollisuus antaa määräajoin raportti puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta. Komitea käsittelee määräaikaisraportin ja antaa sen perusteella ministerikomitean harkittavaksi oman näkemyksensä päätelmineen ja suosituksineen. Ministerikomitea hyväksyy lopulliset suositukset.

Suomen kuudennessa raportissa on tarkoitus tuoda esiin niitä toimia, joihin on ryhdytty tai tullaan ryhtymään ministerikomitean suositusten johdosta. Myös neuvoa-antavan komitean Suomea koskevaan raporttiin tulisi näiltä osin kiinnittää huomiota.

 

2022-12-23T11:55:40+02:00