/, Uutiset/USKOT-foorumi vetoaa uskonnonvapauden puolesta ihmisoikeuksien päivänä

USKOT-foorumi vetoaa uskonnonvapauden puolesta ihmisoikeuksien päivänä

VETOOMUS Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunnalle, Perustuslakivaliokunnalle sekä Ympäristövaliokunnalle

HE186/2022 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ELÄINTEN HYVINVOINNISTA JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

USKOT-foorumin hallitus ilmaisee syvän huolensa, että hallituksen lakiesitys rajoittaa olennaisella tavalla juutalaisten ja muslimien uskonnonharjoitusta.

Juutalainen ja islamilainen uskonto edellyttävät, että nisäkkäiden ja siipikarjan teurastuksessa ruoaksi noudatetaan humaania, elävien olentojen arvoa kunnioittavaa teurastustapaa. Juutalaisuudessa tämä teurastustapa tunnetaan nimellä Shechita ja islamissa nimellä halal. Esimerkiksi Shechitan saa suorittaa vain pitkän ammatillisen koulutuksen suorittanut, hyväksytty shochet. Juutalaisen shechita-teurastuksen määräysten mukaan eläimen kaikki vahingoittaminen, fyysinen ja henkinen, on ehdottoman kiellettyä ennen viillon nopeaa suorittamista. Esimerkiksi pulttipistoolilla, sähköllä tai kaasulla tainnuttaminen katsotaan vahingoittamiseksi, koska eläin vahingoittuu, useimmiten vieläpä pysyvästi.

Lakiesityksessä nämä vähemmistöuskontojen teurastustavat kielletään Suomessa. Toteutuessaan tämä loukkaisi uskonnonvapautta tavalla, joka olisi kansainvälisesti poikkeuksellista ja vahingoksi maamme maineelle.

Kuten USKOT-foorumi totesi lausunnossaan Maa- ja metsätalousministeriölle tammikuussa 2022, uskonnonvapaus on Suomen perustuslain (11 §) ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen (9 §) turvaama perus- ja ihmisoikeus. Euroopan ihmisoikeussopimuksen (9 § 2) mukaan ”Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.” Juutalaisen ja islamilaisen uskonnon edellyttämien teurastustapojen kieltämistä ei voi pitää tämän mukaisena sallittuna rajoituksena.

Hallituksen lakiesityksen eläinten teurastusta koskeva säännös olisi ristiriidassa myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan kanssa. Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 johdanto-osassa todetaan seuraavaa:

”Koska jäsenvaltioiden erilaisista olosuhteista johtuen uskonnolliseen teurastukseen liittyvät yhteisön säännökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä eri tavoin ja koska kansallisissa säännöissä otetaan huomioon näkökohtia, jotka menevät tämän asetuksen tarkoitusta pidemmälle, on tärkeätä, että ennen teurastusta tapahtuvaa eläinten tainnutusta koskeva poikkeus säilytetään niin, että kullekin jäsenvaltiolle jätetään kuitenkin tietty määrä toimivaltaa. Näin ollen tässä asetuksessa kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklassa vahvistettua uskonnon vapautta ja oikeutta tunnustaa uskontoa tai vakaumusta jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin. […] Teurastus ilman tainnuttamista edellyttää tarkkaa kurkun leikkaamista terävällä veitsellä, jotta eläimen kärsimys olisi mahdollisimman vähäistä. Lisäksi jos eläimen liikkumista ei mekaanisesti rajoiteta leikkaamisen jälkeen, veren poistuminen todennäköisesti hidastuu, mikä pitkittää kärsimystä tarpeettomasti. Naudan-, lampaan- ja vuohensukuiset eläimet ovat yleisimmät tällä menettelyllä teurastettavat lajit. Ilman tainnutusta teurastettavien märehtijöiden liikkumista olisi sen vuoksi rajoitettava yksittäin ja mekaanisesti.”

Koska lakiesityksessä toisaalta sallitaan useita teollisuuden käyttämiä eläimelle kärsimystä aiheuttavia teurastusmenetelmiä ja koska metsästyksen eläimille aiheuttamaa kärsimystä perustellaan kulttuurisilla syillä, vähemmistöuskontojen perinteisen teurastustavan kieltäminen on ristiriidassa myös lainsäädännön yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa.

Arvoisat kansanedustajat. Vetoamme teihin, jotta laissa huomioitaisiin uskonnollisten vähemmistöjen oikeus perinteiseen teurastustapaan niin, että uskonnonvapaus toteutuu maassamme.

Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumin hallitus

Pia Jardi, puheenjohtaja, Suomen Islamilainen Neuvosto

Kaisamari Hintikka, varapuheenjohtaja, piispa, Suomen evankelisluterilainen kirkko

Yvonne Westerlund, varapuheenjohtaja, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto

Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvoston puheenjohtaja

Atik Ali, Suomen Islam-seurakunta

Gölten Bedretdin, Suomen Islam-seurakunnan puheenjohtaja

Nahla Hewidy, Nuoret Muslimit, Suomen Islamilainen Neuvosto

Pekka Lindqvist, yliopistonlehtori, Åbo Akademi, Suomen evankelisluterilainen kirkko

Tuomas Mäkipää, kirkkoherra, Anglikaaninen kirkko Suomessa, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Timo Koponen, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko Suomessa

Irma Rinne, Suomen Buddhalainen Unioni

Katri Kuusikallio, USKOT-foorumin toiminnanjohtaja

 

 

2023-09-22T07:48:40+03:00