/, Uutiset/Lausunto Museovirastolle: Uskontojen merkitystä tulisi avata enemmän aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen toimenpideohjelmassa

Lausunto Museovirastolle: Uskontojen merkitystä tulisi avata enemmän aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen toimenpideohjelmassa

USKOT-foorumi antoi Museovirastolle lausunnon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen toimenpideohjelmasta maaliskuussa 2023.

Museovirasto on laatinut aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen toimenpideohjelman vuosille 2023-2028. Museovirasto vastaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopimuksen kansallisesta toimeenpanosta Suomessa. Toimenpideohjelma käsittelee aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen tilaa Suomessa sekä kuvaa, miten sopimuksen tavoitteisiin vastataan kansallisella tasolla. Aineettomien kulttuuriperintöjen suojeleminen on tärkeää ja Suomessa järjestöillä on tärkeä rooli tässä suojelussa. USKOT-foorumi uskontojen yhteistyöjärjestönä on mukana aineettomien kulttuuriperintöjen suojelemisessa.

Aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan ”käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoa, taitoja – sekä niihin liittyviä välineitä, esineitä ja kulttuurisia tiloja – jotka yhteisöt, ryhmät ja joissain tapauksissa yksityishenkilöt tunnustavat osaksi kulttuuriperintöään. Se voi olla esimerkiksi juhlia ja tapoja, suullista perinnettä, esittävää taidetta, käsityöperinteitä, ruokaperinteitä, pelejä ja leikkejä tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä.”

Suunnitelmassa mainitaan uskonnon osalta ainoastaan: ”Myös eri vammaisryhmillä, eri uskontokuntiin kuuluvilla, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä ja eri ikäryhmillä on omia kulttuurisia erityispiirteitä.” Toimenpideohjelmassa olisi syytä avata enemmän uskonnon ja uskonnollisten yhteisöjen merkityksestä aineettoman kulttuuriperinnön ylläpitämisessä ja suojelemisessa.

Maahanmuuton ja lisääntyvien vähemmistöryhmien myötä uskontokenttä ja yhteiskunta muuttuu monimuotoisemmaksi ja siten myös aineeton kulttuuriperintö muuttuu ja monipuolistuu. Museovirastossa on vuodesta 2018 alkaen jaettu avustuksia aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviin hankkeisiin. Avustusten tavoitteena on edistää Unescon yleissopimuksen toimeenpanoa ja tärkeänä teemana toimeenpanossa on kulttuurinen moninaisuus.

Museovirasto on tukenut vuonna 2022 julkaistua USKOT-foorumin Uskontolukutaito – opas arjen kohtaamisiin -opasta. Opas toteuttaa Unescon yleissopimuksen periaatteita aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta. Uskontolukutaito auttaa ymmärtämään uskontoja ja niiden vivahteita sekä sitä, miten ne vaikuttavat yhteiskunnassa. Uskontolukutaito auttaa siten tunnistamaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan muuttuvaa ja monipuolistuvaa kulttuuriperintöä. Eri ryhmillä ja eri uskonnoilla on omia kulttuurisia erityispiirteitä ja aineettomia kulttuuriperintöjä, joiden hyväksymiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan uskontolukutaitoa. Kulttuuriperintöjen suojeleminen toteutuu ymmärtämisen ja hyväksynnän avulla.

 

2023-03-22T11:42:34+02:00