//Vuosikertomukset 2011-2014

Vuosikertomukset 2011-2014

2014
Vuosikertomus 2014
Vuonna 2014 uskonto oli esillä sekä mediassa että laajemmin julkisessa keskustelussa. Uskonnonopetus ja yleisemmin uskonnon asema kouluissa puhuttivat. Ääri-islamilaisen ISIS -liikkeen nousu kirvoitti keskustelun muslimeista terroristeina. Tarvetta USKOT-foorumin esiintymiseen ja vaikuttamiseen oli enemmän kuin mihin lähes vapaaehtoisvoimin toimiva USKOT-foorumi pystyi vastaamaan.

1. Yleistä

Vuosi on ollut vaiherikas ja tapahtumia täynnä. Uskonto on ollut esillä sekä mediassa että laajemmin julkisessa keskustelussa. Erityisesti uskonnonopetus ja yleisemmin uskonnon asema kouluissa, mm. aamunavaukset, ovat puhuttaneet. Syksyllä Lähi-idässä tapahtunut ääri-islamilaisen ISIS -liikkeen nousu kirvoitti myös Suomessa keskustelun muslimeista terroristeina. Monet muslimit pelkäsivät leimautuvansa. Tarvetta USKOT-foorumin esiintymiseen ja vaikuttamiseen on ollut runsaasti, enemmän kuin mihin olemme pystyneet. USKOT-foorumi on laajasta yhteiskunnallisesta kattavuudestaan huolimatta edelleen toiminut pääasiassa vapaaehtoisvoimin.

Foorumi on tehnyt useita lausuntoja: uskonnonopetuksesta lukuisia, myös muslimien leimaamisesta ja terrorismin uhasta. Viranomaisten luona on käyty esittelemässä Foorumin toimintaa ja etsimässä taloudellista tukea, mutta myös keskustelemassa oman maan ja kansainvälisestä tilanteesta. Moniuskontoinen kalenteri on käännetty ruotsiksi ja englanniksi, osin vapaaehtoistyönä.

Resurssit ovat, kiitos taustayhteisöjen joustavuuden, lähes kaksinkertaistuneet, mutta eivät vieläkään antaneet mahdollisuutta toimiston perustamiseen ja henkilöstön palkkaamiseen. Tämä on rajoittanut USKOT-foorumin näkyvyyttä ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Toiminta on tapahtunut pääosin hallituksen ja työryhmien vapaaehtoistyönä ja sihteerin toimesta. Budjetista on katettu ainoastaan vaatimaton sihteerin palkkio.

Taustayhteisöistä koottiin erilaisia työryhmiä valmistelemaan ja tukemaan hallituksen työtä. Näitä olivat uskonnonopetusta, moniuskontoista kalenteria sekä kansainvälisiä asioita käsittelevät työryhmät. Myös tiedotusryhmä sekä nuoriso- ja naisryhmä olivat suunnitteilla, mutta nämä eivät lähteneet käyntiin kertomusvuoden aikana.

2. Järjestäytyminen

2.1 USKOT -foorumin perustaminen ja rekisteröityminen
Vuosi 2014 oli USKOT -foorumin neljäs toimintavuosi. Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto. Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.
”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011. Yhdistys rekisteröitiin 15.5.2012.

2.2 Vuosikokous
USKOT-foorumin neljäs vuosikokous pidettiin 20.3.2014 klo 17.00–19.00 Suomen Ev.lut. kirkon Kirkkohallituksessa, Satamakatu 11 A, 7. krs, Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Yaron Nadbornik ja sihteeriksi Anja Toivola-Stambouli. Vuosikokous käsitteli seuraavat asiat:
o Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
o Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2014;
o Uuden varajäsenen valitseminen hallitukseen eroa pyytäneen tilalle, ja kahden jäsenen ja varajäsenen keskinäisten roolien uudelleen järjestely;
o Kahden tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valitseminen

2.3 Hallitus 2013- 2014

USKOT-foorumin kolmas, 25.4.2013 pidetty vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2013–2014. Hallituksen kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava:

Puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja:
Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto
Varapuheenjohtajat:
Kaarlo Kalliala, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko
Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)

Hallituksen jäsenet 25.4.2013 -20.3.2014:

Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Ilari Rantakari
Milena Parland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Jari Portaankorva
Pekka Y Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, varalla Risto Jukko
Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), varalla Isra Lehtinen
Naim Sadik, Suomen Islam-seurakunta, varalla Haris Bedretdin
Deniz Bedretdin, Suomen Islam-seurakunta, varalla Varol Abdrahim
Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto, varalla Rony Smolar.
Neljännessä, 20.3.2014 pidetyssä vuosikokouksessa tehtiin joitakin muutoksia hallituskokoonpanoon. Juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston esityksestä valittiin Gideon Bolotowskyn henkilökohtaiseksi varajäseneksi eroa pyytäneen Rony Smolarin tilalle Jan Cibulka, ja Suomen Islam-seurakunnan esityksestä hallituksen kokoonpanoon tehtiin seuraavat muutokset: Valittiin hallituksen jäseneksi Varol Abdrahim, ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Naim Sadik; sekä hallituksen jäseneksi Deniz Bedretdin, ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Haris Bedretdin.
.
Hallituksen jäsenet 20.3.2014 alkaen:

Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Ilari Rantakari
Milena Parland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Jari Portaankorva
Pekka Y Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, varalla Risto Jukko
Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), varalla Isra Lehtinen
Varol Abdrahim, Suomen Islam-seurakunta, varalla Naim Sadik
Deniz Bedretdin, Suomen Islam-seurakunta, varalla Haris Bedretdin
Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto, varalla Jan Cibulka.
Kuten edellisenä vuonna, hallituksen nimeämänä sihteerinä toimi Anja Toivola-Stambouli ja rahastonhoitajana Perry Johansson.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Kokoontumiset järjestettiin vuorotellen eri taustayhteisöjen toimitiloissa, mikä antoi Foorumin jäsenyhteisöille mahdollisuuden tutustua paremmin toistensa toimintaan.

3. Varsinainen toiminta

3.1 Toimintasuunnitelma 2014
Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa oli neljä prioriteettia: uskonnonopetuskeskusteluun osallistuminen, moniuskontoisen kalenterin edelleen kehittäminen, yhteiskuntarauhaseminaarin järjestäminen sekä kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen. Suunniteltua uskonnonopetusta koskevaa seminaaria ei kuitenkaan voitu järjestää eikä moniuskontoista kalenteria kehittää toivotulla tavalla. Nämä olivatkin vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa etusijalla. Foorumin kotisivut kaipasivat edelleen kehittämistä, ja kansainvälisille yhteyksille oli luotu uusia mahdollisuuksia liittymällä Religions for Peace (Uskonnot rauhan puolesta) -verkostoon. Vuoden 2014 tärkeänä haasteena nähtiin kuitenkin toiminnan vakiinnuttaminen ja USKOT -foorumin vaikutuksen lisääminen vahvistamalla erityisesti tiedottamista ja taloudellisia resursseja.
3.2 Uskonnonopetuksen järjestäminen
Toimintasuunnitelman mukaisesti USKOT -foorumi pyrki vuonna 2014 vaikuttamaan uskonnonopetuksen tulevaan järjestelyyn seuraamalla valppaasti ja osallistumalla aktiivisesti julkiseen keskusteluun asiasta, sekä ottamalla yhteyttä viranomaisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin. Foorumin jäsenyhteisöt pitivät oman uskonnon opetuksen säilyttämistä tärkeänä, koska oman uskonnon hyvä tunteminen vahvistaa nuoren identiteettiä ja luo näin edellytykset myös toisen aidolle kohtaamiselle ja ymmärtämiselle. Tähän liittyi myös ns. pienten uskontojen opettamiseen oikeuttava oppilasmäärä, jonka lisäystä kolmesta kymmeneen oli esitetty hallituksen toimesta, ja joka olisi käytännössä huomattavasti heikentänyt joidenkin uskontojen opetusta maassamme. Tarkoitus oli myös järjestää uskonnonopetusta koskeva seminaari, jossa edellä mainitut kysymykset otettaisiin esille, mahdollisesti yhteistyössä ETNO:n tai muiden toimijoiden kanssa. Edelleen suunniteltiin osallistumista uskonnonopetuksen kehittämiseen toimittamalla nettipohjaista uskonnollista materiaalia yhteistyössä YLE:n tai KT:n kanssa.

Uskonnonopetuskeskustelussa pidettiin tärkeänä, että erotetaan selvästi toisaalta oman uskonnon opetus ja yhteinen uskonnonopetus, ja toisaalta toisten uskontojen opetus. Harkittiin jopa uuden lakiehdotuksen valmistelemista nykyisen lukion tuntijakoa ja uskonnonopetusta koskevan lain tilalle.

Uskonnonopetusta koskevat lausunnot:

o Heti alkuvuodesta USKOT-foorumi käsitteli Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) lausuntopyyntöä lukion tuntijakoehdotuksesta. Hallitus nimesi asiaa valmistelemaan työryhmän, jonka laatima lausunto toimitettiin OKM:lle 7.2.2014. Lausunnossa korostettiin oman uskonnon opetuksen tärkeyttä.

o USKOT-foorumi kommentoi myös tulevan opetussuunnitelman perusteita (OPS) opetushallituksen nettisivuilla 14.5.2014.

o OKM pyysi 15.5.2014 päivätyllä kirjeellä USKOT -foorumilta lausuntoa hallituksen esityksestä muiden uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusryhmäkokojen muutoksesta (eli opetusperusteiden tiukennuksesta) perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lausunto toimitettiin OKM:lle 13.6.2014.

Perustuslakivaliokunta tyrmäsikin syksyllä (25.11.2014) hallituksen esityksen, jonka se katsoi asettavan oppilaat eri asemaan uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Taloudellinen hyöty ei olisi ollut merkittävä, mutta yhdenvertaisuus ei olisi toteutunut. Eniten uudistus olisi vaikuttanut katolisen uskonnon ja kaikkien pienimpien uskontojen opetukseen, sekä islamin opetukseen suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Näin sen katsottiin heikentävän erityisesti maahanmuuttajaväestön asemaa.

o Opetushallitus oli kesän aikana tehnyt uuden version opetussuunnitelmasta (OPS), jota USKOT -foorumikin oli toukokuussa kommentoinut. Tätä uutta versiota, joka astuisi voimaan vuonna 2016, koskeva lausunto lähetettiin OKM:lle 15.10.2014.

Uskonnonopetustyöryhmät:

o Foorumin hallitusta avusti uskonnonopetusta koskevissa kysymyksissä asiantuntijoista ja hallituksen jäsenistä koostuva työryhmä, jonka puheenjohtajan toimi Juutalaisen koulun rehtori Daniel Weintraub ja jäseniä olivat dosentti Jyri Komulainen, Islamin opettaja Isra Lehtinen, toimittaja Milena Parland sekä Suomen Islam-seurakunnan edustaja Varol Abdrahim. Puheenjohtajan ollessa osan aikaa estyneenä osallistumaan ryhmän työhön, ryhmää täydennettiin tarpeen mukaan hallituksen jäsenillä.

o Lukion tuntijakoehdotusta koskevan lausunnon laativat Jan Edström, Pia Jardi ja Milena Parland yhdessä sihteerin kanssa.

o Opetusryhmäkokoja koskevan lausunnon valmistelua veti Isra Lehtinen. Muut ryhmän jäsenet olivat Daniel Weintraub, Yaron Nadbornik, Anja Toivola-Stambouli sekä Jyri Komulainen. Lainopillista asiantuntemusta haettiin professori Veli-Pekka Viljaselta.

o Opetussuunnitelman uutta versiota (OPS-16) kommentoitiin Isra Lehtisen laatiman pohjatekstin perusteella.

Mediakeskustelu uskonnonopetuksesta:

Mediassa vilkkaana jatkuneeseen uskontokeskusteluun osallistuivat myös USKOT-foorumin hallituksen ja taustayhteisöjen edustajat. Gideon Bolotowsky osallistui ruotsinkielisen TV:n Obs -ohjelmassa käytyyn uskonnonopetusta koskevaan keskusteluun. Helsingin Sanomien mielipidesivulla julkaistiin 1.2.2014 artikkeli ”Yhteiset uskontotunnit vesittävät opetuksen”, jonka allekirjoittajina olivat Gideon Bolotowsky, Anas Hajjar ja Heikki Huttunen, kukin yhteisöjensä puolesta, sekä Yaron Nadbornik USKOT-foorumin puolesta. Ruotsinkielinen versio julkaistiin HBL:ssä 13.2.2014.
Kun apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kehotti 24.3.2014 Opetushallitusta tarkistamaan ohjeistustaan kouluille perinteisten ja uskonnollisten juhlien järjestämisestä, asiasta seurasi vilkas mediakeskustelu mm. suvivirrestä ja monikulttuurisista juhlista. Milena Parland tarjosi HBL:lle artikkelia ”Får tomtarna dansa på julfesten?” ja Varol Abdrahim kirjoitti HBL:ään islaminopetuksesta.

Uskonnonopetusta koskeva seminaari:
Kevään aikana keskusteltiin myös mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Sisäasiainministeriön alaisen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNO:n kanssa, jonka jokakeväinen foorumi käsitteli uskonnonopetusta. Tämä ei kuitenkaan toteutunut.
Hallituksen jäsen Pekka Hiltunen laati ehdotuksen uskonnonopetusta koskevan seminaarin sisällöksi. Lähtökohtana oli ajatus oman maailmankatsomuksen jäsentymisestä, joka tarjoaisi pohjan dialogille. Kysyttäisiin onko sekulaarinen eksklusiivisuus ainoa ratkaisu. Puhuttaisiin myös vähemmistöuskonnon opetuksen kehittämisestä ja uskonnonopetuksen mahdollisuuksista monikulttuurisen ja moniuskontoisen yhteiskunnan rakentajana. Hallitus antoi tukensa ehdotukselle, jonka toteutuminen kuitenkin siirtyi vuoden 2015 puolelle.

3.3 Uskonnollisen radikalismin heijastuminen Suomessa
Loppukesästä äärimmäisen väkivaltaisen ISIS -järjestön toiminta ja sen saama suuri mediahuomio heijastui myös Suomeen. Muslimit saivat kokea, että he joutuivat ikään kuin vastuuseen näistä hirmuteoista. USKOT-foorumin hallituksessa käytiin syksyn kuluessa asiasta monta keskustelua. Pidettiin tärkeänä, että huonoistakin asioista pystyttäisiin puhumaan ja korostettiin sitä, että väkivaltaa ei missään olosuhteissa tulisi hyväksyä eikä erityisesti uskonnon nimissä. Pohdittiin, millä tavalla voitaisiin vähentää näitä stereotypioita. Arvostettiin sitä, että Suomessa USKOT -foorumissa istumme kuitenkin kaikki saman pöydän ympärillä. Päätettiin lisätä Foorumin nettisivuille osio, jossa julkaistaisiin kirjoituksia ajankohtaisista aiheista.

Syksyn mittaan tilanne kärjistyi. Musliminuorison radikalisoituminen aiheutti huolta muslimien piirissä. Maailmalta tuleva äärimuslimien toimintaa koskeva uutisointi sai paitsi median myös Suomen viranomaiset varuilleen. Poliisi oli kutsunut muslimeja haastateltavaksi ja pidätyksiäkin oli nähty. Myös opettajiin oltiin viranomaisten taholta oltu yhteydessä ja heiltä on haluttu tietoja. Katsottiin, että kysymystä ei voida ohittaa. Toisaalta julkinen kuva vääristyy, jos annetaan ymmärtää, että vain muslimit radikalisoituvat. Loppusyksystä uutisoitiin vielä suomalaisen muslimiyhteisön päätymisestä Arabiemiraattien terroristilistalle. Tässä yhteydessä joutui yksi USKOT-foorumin jäsenyhteisöistä, Suomen Islam-seurakunta, väärinkäsityksen vuoksi mediapyöritykseen.

Päätettiin toimittaa sisäministeri Päivi Räsäselle ja hänen kauttaan viranomaisille vetoomus, jossa korostetaan hienotunteisuutta sotatoimialueille matkustaneiden ja heidän perheidensä kohtelussa, niin etteivät kaikki muslimit leimautuisi. Ministeri Räsänen kutsuikin USKOT-foorumin delegaation tapaamiseen 16.1.2015. Foorumia edustivat puheenjohtaja Yaron Nadbornik, varapuheenjohtajat Kaarlo Kalliala ja Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen sekä hallituksen jäsen Pia Jardi ja sihteeri Anja Toivola-Stambouli.

Syksyn kuluessa oli myös valmisteltu helmikuun 2015 alkuun sijoittuvalle Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolle (Harmony Week) ”Riskiretket”-paneelikeskustelua uskontojen sisäisestä moninaisuudesta ja ääriliikkeistä.

3.4 Moniuskontoinen kalenteri
Moniuskontoinen kalenteri on eräs USKOT-foorumin tärkeimmistä hankkeista. Se julkaistiin syyskuussa 2012 nettikalenterina (www.uskontokalenteri.fi), koska katsottiin, että tällaiselle kalenterille on suuri tarve yhä monikulttuuristuvammassa Suomessa. Kukin Foorumin taustayhteisö osallistui työhön valitsemalla kalenteriin tulevat pyhät ja kirjoittamalla pyhiä koskevia tekstejä.
Keväällä 2014 Kirkkohallitus myönsi kertaluonteisen avustuksen uskontokalenterin kehittämiseksi siten, että siitä laaditaan mobiiliversio, ja tekstit käännetään myös muille kielille. Avustuksen turvin teksti käännettiin englanniksi. Foorumin hallituksen jäsen Jan Edström teki vapaaehtoistyönä ruotsinkielisen käännöksen. Tarkoitus on jatkossa lisätä vielä venäjä ja arabia kielivalikoimaan sitä mukaa kuin rahoitusta löytyy.
Kalenteri esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon pyhiä, sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Klikkaamalla tiettyä pyhää aukeaa näytön kokoinen selittävä teksti. Mukaan on liitetty myös linkkejä lisätiedon saamiseksi. Se on tarkoitettu suurelle yleisölle, kouluille, päiväkodeille, sairaaloille, puolustusvoimille samoin kuin muille yhteiskunnan laitoksille sekä kansalaisjärjestöille, joiden piirissä on henkilöitä eri uskontotaustoista.

Kalenterityöryhmän jäseniä olivat vuonna 2014: Simon Livson ja Daniel Weintraub – Juutalainen seurakunta; Pekka Hiltunen – Ev.lut. kirkko; Jan Edström – SEN; Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen ja Anas Hajjar – SINE; Haris Bedretdin ja Ramil Belyaev – Islam -seurakunta.

3.5 Teemat ja tapahtumat
3.5.1 SuomiAreena
Toimintasuunnitelmaan mukaan USKOT-foorumi olisi osallistunut Porissa 13-19.7.2014 pidettävään SuomiAreenaan järjestämällä keskustelu esim. teemasta ”Uskonnot julkisessa tilassa”. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, sillä tilaisuus olisi pitänyt varata jo edellisenä vuonna. Asia päätettiin korjata vuonna 2015, jolloin ohjelmassa on suuri uskontokeskustelu.

3.5.2 USKOT-foorumin linjaseminaari 4.3.2014

USKOT-foorumin hallitus päätti järjestää linjaseminaarin, koska Foorumin perustamisesta oli kulunut jo kolme vuotta, ja oli syntynyt tarve kokoontua erikseen tarkastelemaan Foorumin yleistä tilannetta ja sen toiminnan linjauksia jatkossa. Kutsu oli lähetetty sekä hallituksen jäsenille että varajäsenille samoin kuin eri työryhmien jäsenille. Seminaarin teemat olivat: Vaikuttamistoiminta – kotimainen ja kansainvälinen; tiedotus, sekä uskonnonopetus. Erityisesti keskusteltiin vaikuttamisesta ja tiedotuksen nopean reaktion ryhmän perustamisesta, jotta USKOT-foorumi pystyisi tehokkaasti reagoimaan julkisuudessa esille tuleviin haasteisiin. Seminaari järjestettiin Helsingin juutalaisen seurakunnan tiloissa. Seminaarista on laadittu erillinen raportti.
3.5.3 OKM:n tulevaisuuskatsaustyön seminaari 8.5.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön kutsusta seminaariin osallistuivat puheenjohtaja, sihteeri sekä useita hallituksen / työryhmien jäseniä.
3.5.4 ETNO:n Foorumi 15.5.2014

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO järjesti jokakeväisen fooruminsa teemanaan uskonnollis-kulttuuriset kysymykset. USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik esitteli Foorumin toimintaa sekä moniuskontoista kalenteria. Hän oli myös hankkinut paikalle Klezmer-musiikkiyhtyeen, joka esiintyi ohjelman lopussa. Päätettiin, että ETNO:n jäsenyyshaku laitetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan.

3.5.5 Uskonnot rauhan puolesta -seminaari 2.9.2014

Syksyllä 2013 USKOT-foorumin hallitus päätti liittyä jäseneksi maailmanlaajuiseen Religions for Peace (RfP – Uskot rauhan puolesta) -verkostoon. Liittymissopimus allekirjoitettiin järjestön yleiskokouksessa Wienissä 21. marraskuuta 2013. Yleiskokouksen loppujulkilausuma ”Welcoming the Stranger” (vieraan / muukalaisen toivottaminen tervetulleeksi) käsittelee uskontojen moninaisuuden leviämistä ja monikulttuurisuuden hyväksymistä. Teemaa käsiteltiin lukuisissa työryhmissä neljän alateeman kautta. Nämä olivat: Konfliktien ehkäiseminen ja muutos; oikeudenmukainen ja tasapainoinen yhteiskunta; ympäristöä kunnioittava inhimillinen kehitys; sekä uskonnonopetus ja moniuskontoinen opetus.

Hallitus katsoi, että paras hyöty konferenssista saataisiin käymällä syventävää keskustelua seminaarissa, johon kutsuttaisiin USKOT-foorumin koko hallitus, mukaan lukien varajäsenet sekä eri työryhmien jäsenet ja aktiiviset yhteistyökumppanit. Seminaari pidettiin Ev.lut. kirkkohallituksen uusissa tiloissa, Kirkon Talossa. Tilaisuudessa johti puhetta Mikko Heikka, foorumin kansainvälisen ryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa. Alustuspuheenvuorot käyttivät Ilari Rantakari ja Anja Toivola-Stambouli.

Keskustelu oli vilkasta ja ehdotuksia jatkotoimiksi tehtiin runsaasti. Ehdotettiin mm. neuvonpitoa, johon kutsuttaisiin USKOT-foorumin kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneita tahoja (nuoret, naiset, yhteistyökumppanit), sekä tutustumisvierailuja USKOT-foorumin jäsenten kesken. Seminaarista on laadittu erillinen raportti.

3.5.6 Uskontojen ja vakaumusten yhteisymmärryksen viikko

YK:n Sivilisaatioiden Allianssin aloitteesta syntyneen viikon (World Interfaith Harmony Week) Suomen koordinaattorina on toiminut Fokus ry. USKOT-foorumi ei vuonna 2014 järjestänyt omia tapahtumia, mutta osallistui paneelikeskusteluun. Eurooppasalissa 6.2. järjestettyyn seminaariin ”Uskonnonvapaus ihmisoikeutena” osallistuivat puheenjohtaja Yaron Nadbornik paneelijäsenenä ja Pia Jardi, joka alusti musliminäkökulmasta. Yhteisymmärrysviikon nettisivuilla www.yhteisymmarrysviikko.fi on linkki myös USKOT-foorumin sivuille ja uskontokalenteriin. Lisäksi sekä uskonnonvapausjulistus että lasten oikeus pyhään -julistus on linkitetty. Fokus ry on lähettänyt viikkoa koskevan materiaalin kaikille yläasteille, lukioille, seurakunnille ja uskonnollisille yhdyskunnille, joista yhteystiedot olivat käytettävissä.
Syksyn 2014 kuluessa valmisteltiin USKOT-foorumin tilaisuutta yhteisymmärrysviikolle 2015. Sen teemaksi päätettiin ”Riskiretket” eli uskontojen sisäinen moninaisuus. Paneelikeskustelussa käsitellään uskontojen ääriliikkeitä.

3.5.7 Vuoden 2017 juhlavuodet

Toimintasuunnitelman mukaisesti USKOT-foorumi valmisteli osallistumistaan itsenäisyyden ja kirkkojen juhlavuoden viettoon yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuonna 2017 Suomi itsenäisenä valtiona täyttää 100 vuotta. Samana vuonna vietetään myös Ev.lut. kirkon piirissä reformaation 500. merkkivuotta, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) viettää 100-vuotisjuhlavuottansa, ja järjestetään Ekumeeniset kirkkopäivät.

Koska Suomen tulevaisuuden visio on, että Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen maa, USKOT-foorumi pitää tärkeänä eri uskontojen liittymistä juhlavuoteen. Mm. Fokuksen, SINE:n ja SEN:in piirissä on keskusteltu eri uskontojen liittymisestä juhlavuoteen. Ehdotettiin uskontojenvälisestä vuoropuhelusta tapahtumaa ”100 vuotta uskontojen rinnakkaiseloa Suomessa”. Fokus on myös kutsunut USKOT-foorumin mukaan eri uskontoihin liittyvään työpajaan.

Hallitus nimesi juhlavuotta valmistelevan työryhmän, johon kutsuttiin: Pia Jardi (kokoonkutsuja), Abdessalaam Jardi, Deniz Bedretdin, Rony Smolar (Harriet Haras), Pekka Hiltunen ja Ilari Rantakari.

3.5.8 SEN:in ihmisoikeushankkeeseen osallistuminen
USKOT-foorumi päätti vastata myönteisesti Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pyyntöön tulla mukaan ihmisoikeushankkeeseen asiantuntija/neuvoa-antavassa roolissa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää työpajatyöskentelyn avulla uskonnon- ja vakaumuksen vapaus ihmisoikeutena -koulutusmalli sekä sähköinen aineisto, jota pystyy varioimaan eri kohdeyleisöjä varten.
Hanke olisi jatkoa SEN:in uskonnonvapautta ja ulkopolitiikkaa koskevaan selvitykseen ”Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle”, joka julkistettiin 28.8.2013. USKOT -foorumilta pyydettiin syksyllä 2012 puoltavaa lausuntoa tähän selvitykseen. Lausunto on painettu kirjan takakanteen. USKOT-foorumin yhdyshenkilönä ihmisoikeushankkeeseen toimi Jan Edström.
3.5.9 Arkkipiispan onnittelu

USKOT-foorumi osallistui arkkipiispa Kari Mäkisen 60-vuotispäivä -onnitteluun juhlakirjan tabula gratulatoriassa.
3.5.10 Opinnäytetyö USKOT-foorumista

Uskontotieteen opiskelija Sini Paukkunen oli nettisivujemme innoittamana lähestynyt USKOT-foorumia pyynnöllä haastatella hallituksen jäseniä tutkielmaansa varten. Sihteeri oli hänet tavannut ja antanut taustatietoa Foorumista. Hallitus suhtautui myönteisesti tutkimushankkeeseen ja haastattelupyyntöön. Haastattelut tehtiin syksyllä 2014.

4. Kansainväliset yhteydet

4.1 Religions for Peace (RfP) – Uskonnot rauhan puolesta
Syksyllä 2013 USKOT-foorumin hallitus päätti liittyä jäseneksi maailmanlaajuiseen Religions for Peace (RfP – Uskot rauhan puolesta) -verkostoon (www.religionsforpeace.org). Liittymissopimus allekirjoitettiin järjestön yleiskokouksessa Wienissä 21. marraskuuta 2013. Samalla Foorumi tuli myös osaksi Euroopan uskontojohtajien verkostoa (ECRL – European Council of Religious Leaders), sillä ECRL toimii RfP:n alueellisena edustajana. USKOT-foorumin varapuheenjohtaja, piispa Kaarlo Kalliala, on myös ECRL:n jäsen. Religions for Peace -verkosto on kattavin maailmanlaajuinen uskontojenvälinen organisaatio. Se pyrkii uskontojohtajien ja uskonnollisten toimijoiden kautta edistämään rauhaa ja löytämään ratkaisuja konflikteihin. RfP on edustettuna noin 90 maassa, sillä on tarkkailijan status useissa YK:n alajärjestössä ja sen päämaja on New Yorkissa.
Vuoden 2014 aikana USKOT-foorumin yhteydet RfP:n ja ECRL:n kanssa ovat olleet lähinnä tiedotusluonteisia. RfP on lähettänyt säännöllisesti pääsihteerin kirjeitä ja muita ajankohtaisia tiedotteita. ECRL:n toimisto on muuttanut Oslosta Lontooseen.
USKOT-foorumi järjesti syyskuussa 2014 seminaarin RfP:n yleiskokouksen teemoista (kts. 3.5.5.). Seminaarin järjestelyistä vastasi kansainvälisten yhteyksien työryhmä, johon kuului puheenjohtajana piispa emeritus Mikko Heikka ja jäseninä Ilari Rantakari (SEN), Rony Smolar (Juutalainen srk, 6/2014 asti), Abdessalaam Jardi (SINE) ja Ramil Belayev (Suomen Islam-seurakunta).

4.2 HWPL:n kutsu

Etelä-Korealainen järjestö ”Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)” esitti kutsun osallistua 17-18.9.2014 järjestettävään Rauhankonferenssiin. Järjestäjät olivat yhteydessä puheenjohtaja Yaron Nadbornikiin useita kertoja puhelimitse, sekä tavanneet lyhyesti Ilari Rantakarin ja Anja Toivola-Stamboulin. Hallitus päätti, että USKOT-foorumi ei lähetä kokoukseen edustajaa.

5. Ajankohtaiset teemat ja niihin reagoiminen

Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa todetaan, että USKOT -foorumin näkyvyys julkisuudessa ei ole vastannut järjestön tosiasiallista painoarvoa, josta syystä vaikuttavuus on ollut toivottua vähäisempää. Vuoden 2014 aikana haluttiin kehittää viestintää siten, että USKOT-foorumi mielletään näkyvämmäksi dialogin paikaksi. Foorumin profiilia vahvistettiin ja yhteyksiä luotiin viranomaisiin. Foorumin kannalta tärkeistä kysymyksistä esitettiin julkisia kannanottoja. Kotisivujen profiilia nostettiin, mutta ei riittävästi. Julkista keskustelua seurattiin, mutta kapasiteettia reagoida ei ollut tarpeeksi.
Vuosi 2014 on osoittanut, että hyvä tiedottaminen on erittäin tärkeää USKOT-foorumin toiminnalle. Kun media tulvii uskontoaiheisia uutisia ja keskusteluja, on välttämätöntä, että Foorumilla on kapasiteettia osallistua tähän debattiin. Sen on myös pystyttävä tiedottamaan omasta toiminnastaan tehokkaasti. Tällä hetkellä näin ei ole asianlaita. Vähäisistä resursseista johtuen USKOT-foorumilla ei ole ollut ammattitaitoista tiedottajaa käytettävissään. Vuoden 2014 aikana Foorumi on antanut neljä lausuntoa uskonnonopetuksesta, mutta ne eivät ylittäneet uutiskynnystä. Foorumin tunnettuus, profiili ja vaikuttavuus kärsivät tästä. Vuoden aikana on moneen otteeseen keskusteltu kriisitiedottamisen tärkeydestä, ja on ideoitu työryhmiä, joiden jäsenet kuitenkin ovat liian kiireisiä toimiakseen tiedottajina oman toimensa ohella.
Foorumin nettisivustot ovat parantuneet, mutta enemmän voisi tehdä. Kertomusvuoden aikana ei perustettu FaceBook sivuja eikä twitter-tiliä. Ne ovat suunnitelmissa vuodelle ´2015, mutta vaativat osaamista ja työpanosta. Nuorille tarkoitettu TV-aineisto eri uskonnoista on ollut esillä jo pari vuotta, mutta tämänkin idean edelleen kehittäminen vaatisi tiettyä ammattitaitoa.

6. Hallinto
USKOT-foorumin rooli on kehittynyt merkittävästi neljän kuluneen vuoden aikana. Resurssit eivät kuitenkaan ole lisääntyneet samassa suhteessa, eikä Foorumille ole voitu perustaa toimistoa eikä palkata henkilöstöä. Palkkiotoiminen sihteeri on päätynyt hoitamaan hyvin erityyppisiä tehtäviä, toisaalta toimistotyötä ja esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimista, toisaalta projektihallintoa, tapahtumien järjestämistä, viranomaisyhteyksiä sekä kannanottojen ja lausuntojen tuottamista. Ongelmaksi on muodostunut tehtävän vaatiman vastuun ja toimivallan epätasapaino, samoin kuin erityisesti suhteessa muihin organisaatioihin sihteerin nimike, joka ei lisää uskottavuutta.
Koska USKOT-foorumin asioiden valmistelu on yhä enemmän käytännössä siirtynyt sihteerille, tämä toivoi valmistelun tueksi työryhmää. Päätettiin, että puheenjohtajisto osallistuu jatkossa sähköpostikeskustelun avulla hallituksen esityslistojen laatimiseen.
Hallitus päätti edelleen, että sihteerin nimike muutetaan pääsihteeriksi, ja että tätä koskeva sääntöjen muutosesitys viedään vuosikokoukseen. Samalla määritellään pääsihteerin tehtäväkuva ja valtuudet.

7. Tapaamiset valtiovallan edustajien kanssa

USKOT-foorumin edustajat vierailivat 10.4.2014 tapaamassa Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajaa Riitta Kaivosojaa sekä johtaja Tuula Lybeckiä. Delegaatioon kuuluivat puheenjohtaja Yaron Nadbornik sekä hallituksen jäsenet Pia Jardi ja Pekka Y Hiltunen. Tapaaminen oli ystävällinen ja asiallinen, ja delegaatiolle ehdotettiin profiloitumista kansalaisjärjestöksi eikä niinkään uskonnolliseksi järjestöksi. USKOT-foorumille esitettiin myös kutsu osallistua ministeriön tulevaisuuskatsaustyön seminaariin Finlandia-talolla to 8.5.2014.

USKOT-foorumin edustajat tapasivat valtiosihteeri Olli-Pekka Heinosen 29.4.2014. Tapaamiseen osallistuivat Foorumin taustayhteisöjen edustajina puheenjohtaja Yaron Nadbornik, varapuheenjohtaja Kaarlo Kalliala, SINE:n puheenjohtaja Anas Hajjar, Foorumin hallituksen jäsen ja SINE:n varapuheenjohtaja Pia Jardi sekä SEN:in pääsihteeri Heikki Huttunen. Tapaaminen sujui myönteisessä hengessä, ja Foorumin toiminnalle luvattiin periaatteessa tukea.

8. Talous

USKOT-foorumin taloudellisen tilanteen parantamiseksi vuosikokous 20.3.2014 teki päätöksen, jolla se hyväksyi varsinaista ja yleistoimintaa koskevan 8,000€:n talousarvion ehdolla, että kukin jäsenyhteisö hyväksyy jäsenmaksunsa kaksinkertaistamisen oman päätöksentekomenettelynsä mukaisesti. Jos näin ei tapahtuisi, toteutuisi edellisen vuoden suuruinen talousarvio. Projektitoiminta, joka koskee moniuskontoisen kalenterin edelleen kehittämistä, toteutuisi siinä määrin kun siihen saadaan erikseen rahoitusta.

Vuosikokouksen tekemä päätös toteutui osittain ja varsin myöhään syksyllä. Tämä tarkoitti sitä, että suurimman osan vuotta USKOT-foorumi toimi lähes ilman rahaa. Toisaalta budjetti parani edellisvuodesta siten, että 4,000€:n vuosibudjetin sijasta voitiin toimia 7,500€:n suuruisella budjetilla. Vaikka tämä on huomattava muutos oikeaan suuntaan, se ei edelleenkään tee mahdolliseksi toimiston perustamista eikä toimihenkilöiden palkkaamista.

Vuoden 2014 menot muodostuivat Foorumin kotisivujen ja moniuskontoisen nettikalenterin ylläpidosta sekä sihteerinpalkkiosta ja toimistokuluista. Moniuskontoista kalenteria varten saatiin Kirkkohallitukselta 6,000€, joka menee kalenterin kieliversioihin ja mobiilisovellukseen.

USKOT -foorumin hallitus katsoo kuitenkin, että Foorumi ei tämän tason rahoituksella pysty jatkossa toimimaan tehokkaasti tavoitteittensa saavuttamiseksi. USKOT-foorumi on laajasta yhteiskunnallisesta kattavuudestaan huolimatta toiminut pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Budjetista on katettu ainoastaan nettisivuston ja kalenterin tekninen ylläpito, toimistotarvikkeita sekä hyvin vaatimaton sihteerinpalkkio. Vuoden 2014 aikana pyrittiin henkilöresursseja vahvistamaan kokoamalla taustayhteisöistä erilaisia asiantuntijaryhmiä valmistelemaan ja tukemaan hallituksen työtä. Vaikka työryhmät osoittautuivat arvokkaiksi asiantuntemuksen läheteiksi, nekin tarvitsevat tiettyä hallinnollista tukea pystyäkseen toimimaan tehokkaasti.

Hallitus pitää erityisen tärkeänä ulkopuolisen rahoituksen saamista valtionhallinnolta.

2013
Vuosikertomus 2013
Vuosi 2013 oli USKOT -foorumin kolmas toimintavuosi. Prioriteeteiksi määriteltiin uskonnonopetuskeskusteluun osallistuminen, moniuskontoisen kalenterin edelleen kehittäminen, yhteiskuntarauhaseminaarin järjestäminen sekä kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen. USKOT-foorumi liittyikin vuoden 2013 lopulla Religions for Peace (RfP) – Uskonnot rauhan puolesta – järjestöön. Suurimmaksi haasteeksi muodostui toiminnan vakiinnuttaminen ja resurssien vahvistaminen.

1. Järjestäytyminen

1.1 USKOT -foorumin perustaminen ja rekisteröityminen
Vuosi 2013 oli USKOT -foorumin kolmas toimintavuosi. Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto.

Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011. Yhdistys rekisteröitiin 15.5.2012.

1.2 Vuosikokous
USKOT-foorumin kolmas vuosikokous pidettiin 25.4.2013 klo 17.00–19.00 Suomen Ev.lut. kirkon Kirkkohallituksessa, Satamakatu 11 A, Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Jan Edström ja sihteeriksi Anja Toivola-Stambouli. Vuosikokous käsitteli seuraavat asiat:
o Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
o Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013;
o Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen;
o Puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen kaudelle 2013–2014;
o Hallituksen varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varaedustajiensa valitseminen kaudelle 2013–2014; sekä
o Kahden tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valitseminen.

1.3 Hallitus 2011–2012

USKOT-foorumin ensimmäinen, toukokuussa 2011 pidetty vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2011–2012.Tämä hallitus toimi vuoden 2013 vuosikokoukseen 25.4.2013 saakka. Vuoden 2013 alkukuukausina hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja:
Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)
Varapuheenjohtajat:
Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry
Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta

Hallituksen jäsenet:
Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto ry (varalla Rony Smolar)
Jari Portaankorva, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), (varalla Heikki Huttunen)
Mikko Heikka, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko (varalla Risto Jukko)
Pekka Y. Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko (varalla Timo Vasko)
Atik Ali, Suomen Islam-seurakunta, (varalla Haris Bedretdin)
Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), (varalla Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen)
Isra Lehtinen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), (varalla Anas Hajjar).

Hallituksen nimeämänä sihteerinä toimii Anja Toivola-Stambouli ja rahastonhoitajana Perry Johansson.

1.4 Hallitus 2013–2014

Vuoden 2013 vuosikokous valitsi USKOT-foorumille järjestyksessä toisen hallituksen, joka aloitti toimikautensa 25.4.2013 pidetyn kokouksen jälkeen. Valituiksi tulivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja:
Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto
Varapuheenjohtajat:
Kaarlo Kalliala, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko
Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)

Hallituksen jäsenet:
Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Ilari Rantakari
Milena Parland, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), varalla Jari Portaankorva
Pekka Y Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, varalla Risto Jukko
Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), varalla Isra Lehtinen
Naim Sadik, Suomen Islam-seurakunta, varalla Haris Bedretdin
Deniz Bedretdin, Suomen Islam-seurakunta, varalla Varol Abdrahim
Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto, varalla Rony Smolar.

Kuten edellisenä vuonna, hallituksen nimeämänä sihteerinä toimi Anja Toivola-Stambouli ja rahastonhoitajana Perry Johansson.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Kokoontumiset järjestettiin vuorotellen eri taustayhteisöjen toimitiloissa, mikä antoi Foorumin jäsenyhteisöille mahdollisuuden tutustua paremmin toistensa toimintaan.

1.5 Hallituksen asettamat työryhmät

USKOT-foorumi on laajasta yhteiskunnallisesta kattavuudestaan huolimatta myös vuonna 2013 toiminut pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Budjetista on katettu ainoastaan vaatimaton sihteerin palkkio. Taustayhteisöistä koottiin erilaisia asiantuntijaryhmiä valmistelemaan ja tukemaan hallituksen työtä. Näitä olivat uskonnonopetuksen teemavuotta valmisteleva ryhmä, moniuskontoisen kalenterin kehittämisryhmä sekä kansainvälisten yhteyksien työryhmä. Myös tiedotusryhmä sekä nuoriso- ja naisryhmä olivat suunnitteilla, mutta nämä eivät edenneet toimintavalmiiksi kertomusvuoden aikana.

2. Varsinainen toiminta

2.1 Toimintasuunnitelma 2013
Kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana USKOT-foorumi loi omat kotisivut (www.uskot-resa.fi), tuotti moniuskontoisen nettikalenterin (www.uskontokalenteri.fi) ja järjesti vihapuhetta käsittelevän teemaseminaarin, johon osallistuivat niin tasavallan presidentti kuin kaikki uskontojohtajatkin. Uskonnonopetuksen tuntijakokeskustelua seurattiin ja osallistuttiin asiasta käytyyn debattiin, samoin osallistuttiin ympärileikkauskeskusteluun. Kansainvälisiä yhteyksiä Foorumi piti YK:n Sivilisaatioiden Allianssiin sekä seurasi Euroopan uskontojohtajien neuvoston ja Uskonnot rauhan puolesta -konferenssin toimintaa. Myös useita kansainvälisiä vieraita otettiin vastaan. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman painopisteet jatkoivat samaa linjaa. Prioriteeteiksi määriteltiin uskonnonopetuskeskusteluun osallistuminen, moniuskontoisen kalenterin edelleen kehittäminen, yhteiskuntarauhaseminaarin järjestäminen sekä kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen. Tärkeimpänä haasteena pidettiin toiminnan vakiinnuttamista vahvistamalla resursseja.

2.2 Uskonnonopetus
USKOT-foorumin 25.4.2013 pidetty vuosikokous päätti nimetä vuoden 2013 uskonnonopetuksen teemavuodeksi. Sen aikana tultaisiin valppaasti seuraamaan ja aktiivisesti osallistumaan julkiseen keskusteluun uskonnonopetuksesta Suomessa. Oman uskonnon opetusta pidettiin kaikille Foorumin jäsenyhteisöille tärkeänä asiana, jonka edistämistä haluttiin yhteisesti valmistella, sillä katsottiin, että oman uskonnon hyvä tunteminen luo edellytykset toisen aidolle kohtaamiselle. Teemavuosi huipentuisi syksyllä 2013 pidettävään uskonnonopetusta koskevaan seminaariin, johon osallistuisivat Foorumin kaikki jäsenyhteisöt – juutalaiset, kristityt ja muslimit.

Vuosikokouksen lähetekeskustelussa todettiin, että lukion tuntijakoa uudistettaessa on olemassa yleisiä paineita leikata kaikkien oppiaineiden pakollisia kursseja. Lisäksi jotkut tahot haluavat ylläpitää keskustelua siitä, että oman uskonnon opetus tulisi muuttaa kaikille yhteisen uskontotiedon ja etiikan oppiaineeksi, josta syystä oman uskonnon opettamisen puolesta olisi nyt oltava aktiivinen. Todettiin myös, että asia on erityisen tärkeä ns. pienten uskontojen kohdalla. Foorumin toivottiin myös osallistuvan oman uskonnon opetuksen kehittämiseen.

Päätettiin perustaa asiantuntijoista koostuva työryhmä avustamaan hallitusta tämän kysymyksen seuraamisessa. Ryhmän tehtäväksi tuli perehtyä uskonnonopetuksen uudistamista koskevaan valmisteluun, kartoittaa viranomaiset tai muut tahot, joita asia koskee tai jotka ovat asiassa aktiivisia, sekä selvittää asiaa koskeva aikataulu. Ryhmää pyydettiin lisäksi valmistelemaan hallitukselle lausuntoja ja reaktioita viranomaisia tai mediaa varten sekä suunnittelemaan uskonnonopetuksen teemavuoden seminaaria syksyksi 2013. Työryhmään kutsuttiin dosentti Jyri Komulainen, Juutalaisen koulun rehtori Daniel Weintraub, Islamin opettaja Isra Lehtinen, toimittaja Milena Parland sekä Suomen Islam-seurakunnan edustaja Varol Abdrahim.

Koska Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) oli myös järjestämässä uskonnonopetusta koskevaa seminaaria samana syksynä (25.10.2013) katsottiin, että päällekkäisyyden välttämiseksi USKOT -foorumi voisi järjestää korkean profiilin seminaarin vuoden 2014 alkupuolella, ja kutsua siihen uskontojohtajia ja valtionhallinnon korkeampaa virkamiehistöä. SEN:in järjestämän seminaarin lähtökohtana oli oman uskonnon opetus, ja se oli kohdistettu lähinnä uskonnonopettajille ja virkamiehille. Harkittiin myös mahdollisuutta osallistua ETNO–foorumiin keväällä 2014, koska ETNO on ottanut uskonnonopetuksen seuraavan fooruminsa yhdeksi teemaksi.

Uskonnonopetusta koskeva julkinen keskustelu oli vilkasta vuoden 2013 aikana. Jotkut poliittisten puolueiden edustajat ottivat kantaa yhteisen uskonnonopetuksen puolesta eduskunnan kansalaisinfossa 10.12.2013 järjestetyssä seminaarissa. Myös oman uskonnon opetuksessa vaadittavaa ryhmäkokoa oltiin kasvattamassa kolmesta kymmeneen. USKOT-foorumin piirissä ilmaistiin huoli ns. pienten uskontojen opetuksen vähenemisestä tai joissakin tapauksissa peräti loppumisesta. Haluttiin myös turvata uskonnonopetuksen laatu ja opettajien mahdollisuus pätevöitymiseen. USKOT foorumi päätti valmistella asiasta lausunnon viranomaisia varten. Tämä siirtyi vuoden 2014 puolelle.

2.3 Moniuskontoinen kalenteri
Moniuskontoinen kalenteri on eräs USKOT-foorumin tärkeimmistä hankkeista. Katsottiin, että tällaiselle kalenterille on suuri tarve yhä enemmän monikulttuuristuvassa Suomessa. Kukin Foorumin taustayhteisö osallistui työhön valitsemalla kalenteriin tulevat pyhät ja kirjoittamalla pyhiä koskevia tekstejä.

Kalenteri esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon pyhiä, sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Klikkaamalla tiettyä pyhää aukeaa näytön kokoinen selittävä teksti. Mukaan on liitetty myös linkkejä lisätiedon saamiseksi. Se on tarkoitettu suurelle yleisölle, kouluille, päiväkodeille, sairaaloille, puolustusvoimille samoin kuin muille yhteiskunnan laitoksille sekä kansalaisjärjestöille, joiden piirissä on henkilöitä eri uskontotaustoista. Näin esimerkiksi valtiovalta voi suunnittelussaan helposti huomioida tärkeät uskonnolliset pyhät.

Kalenteri julkaistiin syyskuussa 2012 nettikalenterina (www.uskontokalenteri.fi) ja se osoittautui heti suosituksi. Samana syksynä sen sivustoilla vierailtiin noin 8,000 kertaa. Kalenterihankkeen toteutti työryhmä, jossa oli edustajia kustakin uskontokunnasta. Puheenjohtajana toimi Juutalaisen seurakunnan edustaja Daniel Weintraub, jäseninä Anas Hajjar (SINE), Haris Bedretdin (Islam-seurakunta) ja uskontokasvatussihteeri Pekka Y Hiltunen (Ev.lut. kirkko) sekä sihteerinä Anja Toivola-Stambouli.

Vuonna 2013 vetovastuu siirtyi Pekka Hiltuselle, juutalaista seurakuntaa edusti rabbi Simon Livson, SINE:ä islamin opettaja Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen ja Islam-seurakuntaa Haris Bedretdin. Vuoden 2013 aikana oli tarkoitus edelleen kehittää kalenteria mm. kääntämällä se eri kielille (ruotsi, englanti, arabia, venäjä) sekä ja tuottamalla siitä mobiiliversio. Rahoitusta haettiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) että Kanadan lähetystön kautta kanadalaiselta säätiöltä, mutta tuloksetta. Tästä syystä kehittämishanke siirtyi vuoden 2014 puolelle.

2.4 Uskontojenvälisen yhteisymmärryksen teemaviikko

2.4.1 Uskontoa ja yhteiskuntarauhaa koskeva seminaari
USKOT-foorumi järjesti uskontoa ja yhteiskuntarauhaa koskevan seminaarin yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ruotsinkielinen jaoston sekä Åbo Akademin teologisen tiedekunnan kanssa 7.2.2013Turussa. Seminaarin tarkoitus oli luoda tilaisuus avoimelle keskustelulle ekumeenisesta ja uskontojenvälisestä näkökulmasta. Se oli myös osa YK:n Sivilisaatioiden Allianssin (UN Alliance of Civilizations) Suomessa toteutettavaa uskontojenvälisen yhteisymmärryksen teemaviikkoa (World Interfaith Harmony Week), jota vietettiin kolmatta kertaa helmikuun ensimmäisellä viikolla. Aiheena oli ”Dialogi avain rauhaan ja yhteisymmärrykseen”, josta alustivat uskontotutkija Tuomas Martikainen ja toimittaja Rony Smolar. Puheenjohtajana toimi USKOT-foorumin puheenjohtaja Jan Edström. Tilaisuus pidettiin ruotsin kielellä.

2.4.2 USKOT-foorumi teemaviikon avajaisissa
SINE:n puheenjohtaja Anas Hajar käytti USKOT–foorumin edustajana puheenvuoron uskontojenvälisen yhteisymmärrysviikon avajaisseminaarissa lauantaina 2.2.2013 Kulttuurikeskus Caisassa. Hän esitteli Foorumin kokemuksia ja näkemyksiä uskontodialogista ja uskontojen välisestä yhteistyöstä Suomessa, ja siitä miten sitä voisi edistää.

2.4.3 Seuraavan yhteisymmärrysviikon suunnittelu
USKOT-foorumin hallitus päätti, ettei se vuonna 2014 järjestä omia tapahtumia, mutta rohkaisee jäsenyhteisöjään osallistumaan viikkoon aktiivisesti. Hallituksen jäsenistä Pekka Y Hiltunen (Ev.lut. kirkko) ja Pia Jardi (SINE) sekä Foorumin sihteeri Anja Toivola-Stambouli osallistuivat viikon koordinaattorina toimivan Fokus ry:n järjestämiin ohjausryhmän kokouksiin sekä osallistuivat nettisivujen ja kouluille lähetettävän materiaalin tarkistamiseen ja täydentämiseen.

3. Kansainväliset yhteydet

3.1 Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen
USKOT-foorumin parina ensimmäisenä toimintavuonna pidettiin jonkin verran yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin toimijoihin, kuten Euroopan uskontojohtajien neuvostoon (ECRL:n – European Council of Religious Leaders) ja Uskonnot rauhan puolesta – konferenssin (RfP – Religions for Peace) edustajiin. Samoin ulkoministeriön kautta oli oltu yhteydessä YK:n Sivilisaatioiden Allianssiin (UN Alliance of Civilizations – AoC), joka koordinoi maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikon (World Interfaith Harmony Week) järjestelyjä. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa todettiin, että näitä yhteyksiä tullaan vahvistamaan.

3.2 Kansainvälisten yhteyksien työryhmä
Foorumin hallitus oli omaksunut varsin varovaisen linjan suhtautumisessaan kansainvälisiin järjestöihin, mutta toisaalta katsoi, että yhteydet ovat tärkeitä. Asiantuntemuksensa laajentamiseksi hallitus päätti perustaa kansainvälisten yhteyksien työryhmän, jonka tehtävänä olisi kartoittaa USKOT-foorumin kannalta tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä, tehdä hallitukselle esityksiä näiden yhteyksien kehittämiseksi sekä edesauttaa niiden ylläpitämistä, ottaen aina huomioon Foorumin luonteen itsenäisenä kansallisena elimenä. Ryhmän tehtävänä olisi myös valmistella hallitusta varten kansainväliseen yhteydenpitoon liittyviä kirjelmiä tai kommunikaatioita. Se voisi myös osallistua hallituksen päätöksen mukaisiin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Ryhmän jäseniksi kutsuttiin seuraava henkilöt:
Puheenjohtajana piispa emeritus Mikko Heikka ja jäseninä Ilari Rantakari (SEN), Rony Smolar (Juutalainen srk) ja Abdessalaam Jardi (SINE).

3.3 Kansainväliset vieraat

3.3.1 RfP:n pääsihteeri William Vendleyn tapaaminen 14.1.2013
Uskonnot rauhan puolesta – Religions for Peace (RfP) järjestön (www.religionsforpeace.org) pääsihteeri William Vendley vieraili Suomessa uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälityskokouksessa. Tässä yhteydessä UM:ssä asiaa hoitanut suurlähettiläs Ilari Rantakari oli järjestänyt kiinnostuneiden ryhmien edustajille mahdollisuuden tapaamiseen pääsihteeri Vendleyn kanssa SINE:ssä 14.1. Keskustelun aiheina olivat RfP:n toiminta ja erityisesti haasteet Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa (MENA RfP), sekä kokemukset kansallisten verkostojen toiminnasta. Tilaisuutta oli edeltänyt nuorten ideoiman Uskontojen yhteisymmärryksen viikon soppakeittiön suunnittelukokous, josta syystä paikalla oli paljon nuoria sekä naisia. Nuoret olivat erityisen halukkaita kuulemaan, miten he voisivat osallistua uskontojenväliseen toimintaan niin RfP:n kuin myös USKOT -foorumin kautta.
3.3.2 OIC:n pääsihteerin tapaaminen 6.3.2013
Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön OIC:n (Organization of Islamic Cooperation) pääsihteeri Ekmeleddin Ihsanoglu vieraili Suomessa 6.3.2013. Ulkoministeriö oli ottanut yhteyttä USKOT-foorumiin tapaamisen järjestämiseksi. Tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja Jan Edström, joka esitteli USKOT-foorumin toimintaa, varapuheenjohtaja Okan Daher, Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen (SINE) sekä Foorumin sihteeri Anja Toivola-Stambouli. UM:n edustajina mukana olivat Ilari Rantakari ja Risto Veltheim. Pääsihteeri Ihsanoglu oli erittäin kiinnostunut USKOT-foorumin toiminnasta, ja hän korosti IOC:n halua edistää maltillisuutta sekä uskontojen ja kulttuurien välistä yhteistoimintaa.
3.3.3 Egyptiläisten parlamentaarikkojen tapaaminen 15.3.2013
Suomen saapui maaliskuun puolessavälissä valtiovallan vieraaksi viisihenkinen ryhmä eri puolueita edustavia egyptiläisiä parlamentaarikkoja, joiden kanssa UM:n taholta toivottiin tapaamista USKOT-foorumin edustajien kanssa. Vieraiden joukko edusti laajasti Egyptin yhteiskuntaa. Mukana oli koptikristitty, muslimiveljeskunnan edustaja, salafistien edustaja sekä uudistus- ja kehityspuolueen edustajia, joista yksi ihmisoikeuskysymysten aktivisti. USKOT-foorumin edustajina tapaamiseen osallistuivat puheenjohtaja Jan Edström, varapuheenjohtaja Okan Daher, Rony Smolar (juutalainen srk) ja Anas Hajjar (SINE) sekä sihteeri. UM:n puolesta paikalla olivat Päivi Harju-Heikkilä Suomen Kairon lähetystöstä sekä Ilari Rantakari. Keskustelu oli vilkasta ja vieraat kiinnostuneita suomalaisen yhteiskunnan käytännöistä liittyen mm. uskonnonvapauteen ja kotouttamiseen.
3.3.4 YK:n Sivilisaatioiden Allianssin Korkean edustajan vierailu 3-5.9.2013
YK:n Sivilisaatioiden Allianssin (AoC – Alliance of Civilizations) Korkea edustaja Nassir Abdulaziz Al-Nasser vieraili Suomessa 3-5.9.2013. Ohjelmaan sisältyi mm. UM:n järjestämä pohjoismainen seminaari, tapaaminen Anna Lindh-säätiön kanssa sekä USKOT-foorumin kirkkohallituksessa 5.9. järjestämä tapaaminen eri uskontojen ja viranomaisten edustajille. Korkean edustajan Al-Nasserin delegaatioon kuuluivat lisäksi neuvonantaja, prof. Mustapha Tlili sekä AoC:n toimiston johtaja Matthew Hodes. USKOT -foorumin edustajina tilaisuuteen osallistuivat molemmat varapuheenjohtajat ja sihteeri. Tilaisuuden tarkoituksena oli antaa vieraille kuva uskontotaustaisten toimijoiden yhteistyöstä ja toiminnasta Suomessa. Vastaava tapaaminen järjestettiin myös kaksi vuotta sitten silloisen Korkean edustajan Jorge Sampaion vieraillessa Suomessa.

Varapuheenjohtaja, piispa Kaarlo Kalliala isännöi kokousta ja esitteli lyhyesti USKOT -foorumin. Etukäteen oli pyydetty puheenvuoroja seuraavilta eri uskontojen ja viranomaisten edustajilta: Heikki Huttunen, pääsihteeri (SEN); Anas Hajjar, puheenjohtaja (SINE); Melody Karvonen, Kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen neuvonantaja, Suomen Bahá’í-yhteisö; Marjo Anttoora, Sisäasiainministerin valtiosihteeri; ja Tuula Lybeck, Kehittämisyksikön johtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Keskustelussa todettiin, että länsimaiden sekulaarissa ympäristössä tapahtuu uskontojen sisällä polarisoitumista, ja erilaiset ääriryhmät lisäävät kannatustaan. Samalla USKOT-foorumin tehtäväksi nousee myös viranomaisten auttaminen sen ymmärtämisessä, mikä on ns. valtavirtaa ja mikä taas on esim. poliittista islamia. Uskontotaustaista osaamista tarvitaan lisääntyvästi myös rauhanvälityksessä.

3.3.5 ECRL:n pääsihteeri Stein Villumstadin vierailu 11.9.2013
Euroopan uskontojohtajien neuvoston (European Council of Religious Leaders -ECRL) pääsihteeri Stein Villumstad vieraili Suomessa 11.9.2013 USKOT -foorumin kansainvälisten asioiden työryhmän kutsumana. Suomen edustajana ECRL:ssä toimii Foorumin varapuheenjohtaja, piispa Kaarlo Kalliala. ECRL on kansainvälisen Uskot Rauhan Puolesta (Religions for Peace – RfP) Euroopan alueen edustaja. Tapaaminen Villumstadin kanssa järjestettiin Fokus ry:n tiloissa, jossa myös järjestettiin laajempi tapaaminen, johon osallistuivat mm. Foorumin molemmat varapuheenjohtajat sekä joukko eri yhteisöjen edustajia. Lisäksi Villumstad tapasi Ulkoasiainministeriön, Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Kirkon ulkomaanavun edustajia.
USKOT-foorumin tapaamisessa esille nousivat uskontojen välisen toiminnan kansainväliset ulottuvuudet, USKOT-foorumin mahdollinen osallistuminen Uskonnot rauhan puolesta – Religions for Peace (RfP) -verkoston toimintaan, sekä RfP:n Wienissä marraskuussa pidettävä yleiskokous. Villumstad selvitti RfP:n toimintaperiaatteita sekä eri Euroopan maiden yhteyksiä RfP:hen. (Asiasta enemmän alla kohdassa 3.4).

3.4 Liittyminen Religions for Peace (RfP) –verkostoon

Pääsihteeri Villumstadin vierailun yhteydessä keskusteltiin USKOT-foorumin mahdollisesta osallistumisesta Uskonnot rauhan puolesta – Religions for Peace (RfP) verkostoon (www.religionsforpeace.org). Todettiin, että RfP on kansainvälisistä tahoista ainoa joka toimii uskontoja edustavien instituutioiden välisenä kanavana eikä siis perustu yksittäisten henkilöiden aktiivisuudelle. Liittyminen antaisi mahdollisuuden oppia muiden kokemuksista sekä auttaisi valmistautumaan yhä kovenevaan ilmapiiriin myös Suomessa. Jäsenyyteen (affiliated status) ei myöskään liity taloudellisia velvoitteita, kuten esim. jäsenmaksuja.

Katsottiin, että USKOT-foorumin jäsenyys maailmanlaajuisessa Religions for Peace (RfP) -järjestössä toisi positiivista lisäarvoa ja uutta legitimiteettiä Foorumille, joka voisi käyttää RfP:n logoa esim. nettisivuillaan. Jos ylipäänsä halutaan organisoitua kansainvälisesti, RfP on hyvä vaihtoehto, joka avaa mahdollisuuksia eri kontakteihin. Muistutettiin myös siitä, että Hanasaaressa 2007 järjestetyssä uskontojenvälisessä seminaarissa, joka johti USKOT–foorumin perustamiseen, RfP:n silloinen puheenjohtaja isä Leonid Kishkovsky oli yksi kutsutuista pääpuhujista.

Yllä olevin perustein hallitus päätti kokouksessaan 2.10.2013 yksimielisesti valtuuttaa puheenjohtajiston allekirjoittamaan anomuksen Uskonnot rauhan puolesta – Religions for Peace (RfP) -verkoston jäseneksi liittymisestä (Affiliation Agreement). Asiasta ilmoitettiin RfP:lle sähköpostitse heti kokouksen jälkeen. RfP:n johto vastasi välittömästi toivottaen USKOT -foorumin tervetulleeksi työyhteyteensä.

Hallitus oli jo kokouksessaan 22.8.2013 päättänyt lähettää 1-2 tarkkailijaa RfP:n 20–22.11.2013 Wienissä pidettävään yleiskokoukseen, mikäli rahoitus järjestyy. Asia jätettiin kansainvälisen työryhmän edelleen valmisteltavaksi. Kokouksessa 14.11.2013 puheenjohtaja Kalliala ilmoitti, että hän oli saanut kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajalta Kimmo Kääriäiseltä vahvistuksen taloudellisesta tuesta. Myöhemmin ilmeni, että myös RfP oli päättänyt kattaa Foorumin sihteerin osallistumiskulut.

Edellä mainituin perustein hallitus päätti lähettää Religions for Peace –RfP:n yleiskokoukseen USKOT -foorumin edustajina Foorumin sihteerin Anja Toivola-Stamboulin sekä hallituksen varajäsen Ilari Rantakarin, joka oli saanut oman kutsun tilaisuuteen. Kokouksessa RfP:n pääsihteeri William Vendley ja ECRL:n pääsihteeri Stein Villumstad juhlallisesti allekirjoittivat USKOT -foorumin RfP:n jäseneksi liittymistä koskevan sopimuksen. Itse yleiskokous oli laaja tapahtuma, johon osallistui yli 600 edustajaa, uskontojohtajia ja uskontojenvälisen yhteistyön aktiivisia toimijoita, noin 90 maasta.

4. Ajankohtaiset teemat ja niihin reagoiminen

4.1 Kannanotot ja tiedottaminen
Pian USKOT-foorumin toiminnan käynnistyttyä ilmeni, että Foorumia pyydettiin esittämään kantansa erilaisiin uskontoihin liittyviin kysymyksiin, joita nousi esille julkisissa debateissa. Foorumi oli myös itse aloitteellinen joissakin tilanteissa. Vuoden 2013 aikana tätä linjaa pyrittiin vahvistamaan, erityisesti uskonnonopetukseen liittyvissä mutta myös muissa asioissa varautumalla entistä paremmin kannanottojen esittämiseen ja vahvistamalla ulkoisen tiedottamisen kapasiteettia. On kuitenkin todettava, että tässä asiassa Foorumilla on vielä työtä tehtävänä. Tiedottamiseen käytettävissä olevat resurssit olivat vähäiset, mikä heijastui USKOT-foorumin vähäisenä näkyvyytenä julkisuudessa. Näkyvyys on kuitenkin välttämätöntä hyvän vaikuttamisen kannalta.

4.2 USKOT-foorumin lausunto Lähi-idän tilanteesta
USKOT -foorumin hallitus päätti 22.8.2013 Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) ehdotuksesta antaa lausunnon Lähi-idän tilanteesta. Hallitus nimesi lausuntoa valmistelemaan työryhmän, johon kuuluivat Rony Smolar, Pia Jardi sekä Jan Edström. Lausunto laadittiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja se toimitettiin Kirkon Tiedotuskeskukselle sekä tärkeimmille suomen- ja ruotsinkielisille lehdille. Kopio annettiin niin ikään vieraileville Sivilisaation Allianssin ja Euroopan uskontojohtajien neuvoston sekä ulkoministeriön edustajille. Lausunto ei kuitenkaan ylittänyt uutiskynnystä lehdistössä sen kummemmin kuin muissakaan tiedotusvälineissä. Vain Kotimaa24 julkaisi KT:n lähettämän tiedotteen.

Seuranneessa keskustelussa todettiin, että suomalainen yhteiskunta ei ymmärrä sen asian suurta merkitystä, että eri uskontoyhteisöt pystyvät yhteisesti tuottamaan kannanoton poliittisesti arasta tilanteesta. Edes Kirkon tiedotuskeskus ei tehnyt eroa eri kirkkojen ja eri uskontojen välillä kun se totesi, että SEN oli juuri julkaissut vastaavan (eri kirkkojen yhteisen) lausuman. Samalla myös todettiin, että USKOT – foorumin tulisi kehittää tiedottamista sosiaalisen median kuten FB kautta.

4.3 Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka
Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) uskonnonvapautta ja ulkopolitiikkaa koskeva selvitys ja siihen liittyvät suositukset ”Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle” julkistettiin 28.8.2013. Selvitys on tehty Ulkoministeriön rahoituksen turvin. Julkistamistilaisuuden pääpuhujana on YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija Heiner Bielefeldt. USKOT -foorumilta pyydettiin syksyllä 2012 puoltavaa lausuntoa tähän selvitykseen. Lausunto on painettu kirjan takakanteen.

4.4 Atomiaseiden humanitaarisia vaikutuksia koskeva konferenssi
Euroopan uskontojohtajien neuvosto ECRL lähetti marraskuun lopulla viestin, joka koskee joukkotuhoaseiden, erityisesti atomiaseiden kieltämistä, ja toivoi toisaalta kirkkojen ja toisaalta uskontojen edustajien rohkaisevan maidensa hallituksia osallistumaan helmikuun alussa Meksikossa asiaa koskevaan kokoukseen. Kysymys oli tätä tarkoittavan kirjeen lähettämisestä hallitukselle. Mukana seuranneessa kirjeluonnoksessa rohkaistaan hallituksia osallistumaan Meksikossa 13–14 helmikuuta 2014 järjestettävään toiseen atomiaseiden humanitaarisia vaikutuksia käsittelevään konferenssiin (Second Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons).

Hallitus katsoi, että asia on tärkeä, ja että tässä olisi myös mahdollisuus saada USKOT -foorumille tiettyä näkyvyyttä suhteessa viranomaisiin, josta syystä päätettiin suhtautua asiaan myönteisesti. Päätös herätti kuitenkin vilkkaan mielipiteiden vaihdon jäsenistössä.

4.5 Ympärileikkauskeskustelun seuraaminen
Vuosikokouksessa todettiin, että Suomessa on virinnyt ympärileikkauskeskustelu, joka koskee sekä muslimeita että juutalaisia. Kysymys on kulttuurisista asioista, jotka koskevat miljoonia ihmisiä maailmassa. Kuitenkin keskustelu on ollut varsin negatiivista, ja asiantuntemus osin puutteellista. USKOT -foorumin hallituksen jäseniä on haastateltu asiasta mediassa. Yle1:n ympärileikkausta käsittelevässä M.O.T –ohjelmassa 24.9. haastateltavina olivat mm. juutalaisten edustajana Gideon Bolotowsky ja muslimien edustajana Anas Hajjar.

4.6 Oman uskon mukainen teurastaminen
Foorumin varapuheenjohtaja Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen esitti, että USKOT-foorumi allekirjoittaisi SINE:n kirjelmän oman uskon mukaisesta lihan teurastamisesta. Asia liittyy EU:n aloitteeseen, joka koskee eläinten teurastamisen yhtenäistämistä. Sovittiin kuitenkin, että juutalaiset ja muslimit valmistelevat asiaa ensin yhdessä. Katsottiin, että USKOT-foorumin tuki asiassa olisi merkittävä.

5. Jäsenyhteisöjen ja yhteistyötahojen tilaisuudet

5.1 Ylirabbiini Simon Livsonin virkaanasettamnen 13.1.2013
Juutalainen seurakunta oli esittänyt USKOT-foorumin jäsenille kutsun ylirabbiininsa virkaanasettamis-tilaisuuteen. Vastaava tilaisuus oli viimeksi järjestetty 15 vuotta sitten. Tällä kertaa virkaan asetettiin ensimmäistä kertaa suomalainen henkilö. Tilaisuus oli elävä ja mieleenpainuva. Valtiovallan taholta paikalla oli eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja sisäasiainministeri Päivi Räsänen. USKOT-foorumista mukana olivat puheenjohtaja Jan Ekström, varapuheenjohtaja Okan Daher, hallituksen jäsenet Ali Atik ja Pekka Y Hiltunen, sekä sihteeri Anja Toivola-Stambouli.

5.2 Islam-Expo 22-24.11.2013
Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) järjestämä Islam-Expo pidettiin 22–24.11.2013 Wanhassa Satamassa Katajanokalla. Puheenjohtaja Yaron Nadbornik esitti Foorumin tervehdyksen kokoukselle ja useat hallituksen jäsenet osallistuivat uskontodialogisessioon. Avajaisvieraiden joukossa olivat mm. pääministeri Katainen sekä arkkipiispa Mäkinen. Katainen mainitsi puheessaan myös USKOT-foorumin, jota pidettiin erinomaisena asiana. Pia Jardin mukaan tilaisuus oli saanut hyvää palautetta niin osanottajilta kuin myös kansainvälisiltä vierailta. Näiden joukossa oli myös Euroopan uskontojohtajien neuvoston ECRL:n pääsihteeri Stein Villumstad.

5.3 Imaamikoulutusselvitys
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on koordinoinut koulutustarveselvitystä, jossa kartoitettiin Suomessa tällä hetkellä toimivien imaamien koulutusta ja kouluttautumistarpeita yhdessä Suomen Muslimiliiton ja Visiofoorumin kanssa. Asiasta 13.6.2013 järjestetyssä seminaarissa selostettiin selvityksen tuloksia ja keskusteltiin jatkotoimenpiteistä. Selvitys tehtiin Anna Lindh -säätiöltä saadun rahoituksen turvin. Sen tuloksia tullaan käyttämään asian jatkokäsittelyssä, erityisesti imaamien täydennyskoulutuksen valmistelussa. Fokuksen ja SINE:n edustajat informoivat USKOT-foorumin hallitusta hankkeesta, jota pidettiin tärkeänä.

5.4 Maailman uskonnonvapaustilanne
Suomen Lähetysseura järjesti 10.12. tilaisuuden, jossa tutkimusjohtaja Brian Grim Pew Research Centeristä esitteli tutkimuslaitoksen raportteja maailman uskonnonvapaustilanteesta. Yleisesti ottaen uskonnonharjoittamista koskevat rajoitukset ovat maailmalla viime aikoina lisääntyneet. Uusin raportti koskee Lähi-itää, jossa todettiin rajoituksia olevan eniten. Tilaisuuteen osallistuivat Jan Edström, Pekka Y Hiltunen, Ilari Rantakari ja sihteeri.

6. Talous

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2013 talousarvion pohjaksi jäsenmaksun säilyttämisen vuotta 2012 vastaavalla tasolla. Sen mukaan pienemmille jäsenyhteisöille jäsenmaksu oli 500 €, ja Suomen ev.lut. kirkko maksoi erityisenä tuen osoituksena Foorumille muiden neljän jäsenyhteisön yhteenlaskettujen jäsenmaksujen määrää vastaavan summan eli 2,000 €, jolloin talousarvion tulopuoli jäsenmaksujen osalta oli 4,000 €. Koko vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion loppusummaksi muodostui 8,000 €, johon sisältyi Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettu avustusanomus. Tätä avustusta ei kuitenkaan saatu, jolloin vuoden 2013 ainoaksi tulolähteeksi jäivät jäsenmaksut eli 4,000 €.

Vuoden 2013 menot muodostuivat Foorumin kotisivujen ja moniuskontoisen nettikalenterin ylläpidosta (1,425€), sihteerinpalkkiosta (2,000€) ja toimistokuluista (557€).

Ulkopuolisen, ja erityisesti julkisen rahoituksen puuttuminen on ollut suuri pettymys USKOT-foorumin hallitukselle. On selvää, että Foorumi ei tällä rahoituksen tasolla pysty toimimaan tehokkaasti tavoitteittensa saavuttamiseksi. Foorumin, jolla ei ole toimistoa eikä henkilökuntaa, on vaikea ottaa vastaan merkittäviä tehtäviä. Asiasta on hallituksen piirissä ja ulkopuolella käyty runsaasti keskustelua. Vuosikokouksessa SEN:in pääsihteeri Heikki Huttunen ilmaisi hämmästyksensä OKM:n kielteisen päätöksen johdosta, ja kertoi, että USKOT-foorumia perustettaessa valtiovallan taholta oli ilmennyt suurta kiinnostusta tukea Foorumia. Hän totesi, että kysymyksessä on poliittisen tahdon asia, joka tulisi nostaa ministeritasolle.

2012
Vuosikertomus 2012
Vuosi 2012 oli USKOT -foorumin toinen toimintavuosi. Foorumin ensimmäinen vuosikokous hyväksyi toukokuussa 2011 toimintasuunnitelman, jossa oli kolme prioriteettia: kotisivujen luominen USKOT -foorumille, moniuskontoisen kalenterin tuottaminen sekä teemaseminaarin järjestäminen. Foorumin hallitusta evästettiin myös seuraamaan tarkasti uskonnonopetuksen tuntijakokeskustelua sekä ympärileikkausta koskevaa debattia.

1. Järjestäytyminen

1.1 USKOT -foorumin perustaminen ja rekisteröityminen
Vuosi 2012 oli USKOT -foorumin toinen toimintavuosi. Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto. Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011. Yhdistys rekisteröitiin 15.05.2012 numerolla 207.981 sen jälkeen kun se oli vuosikokouksessaan 14.5.2012 tehnyt joukon Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) esittämiä muutoksia sääntöihinsä.

1.2 Vuosikokous
USKOT-foorumin toinen vuosikokous pidettiin 14.5.2012 klo 17.00-19.00 Suomen Islam-seurakunnan juhlasalissa, Fredrikinkatu 33.A. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Jan Edström ja sihteeriksi Anja Toivola-Stambouli. Vuosikokous käsitteli seuraavat asiat:
o Foorumin sääntöjen vahvistaminen hallituksen tekemän esityksen pohjalta; ja
o Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2012.

1.3 Foorumin säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli tehnyt Foorumin rekisteröitymisanomukseen liittyen muutosesityksiä vuosikokouksessa 10.5.2011 hyväksyttyihin sääntöihin. Hallituksen esityksen uusiksi säännöiksi esitteli hallituksen jäsen Atik Ali. Tärkeimmät muutokset edellisessä kokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin olivat:

· § 4 Jäsenet: Todetaan, että kukin jäsenyhteisö nimeää vuosikokoukseen enintään viisi edustajaa, joilla kullakin on yksi ääni.
· § 8 Hallitus: Hallituksen jäsenten määrä ilmaistaan selkeämmin – puheenjohtajisto (3) ja varsinaiset jäsenet (vähintään 4 ja enintään 7) sekä jäsenille varaedustajat.
· § 10 Tilikausi ja tilintarkastus: Foorumin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi (eikä toimintavuosi kuten edellisessä versiossa).
· § 11 Foorumin kokous: Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan vuosikokouksessa. (Vaalitavasta ei ollut mainintaa edellisessä versiossa).

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämät muutokset, jonka jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) hyväksyi USKOT–foorumin yhdistysrekisteriin.

1.4 Hallitus 2011 – 2012

USKOT -foorumin ensimmäinen, toukokuussa 2011 pidetty vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2011–2012. Tästä syystä vuoden 2012 vuosikokouksessa ei käyty henkilövaaleja, vaan seuraavat, vuonna 2011 valitut henkilöt jatkoivat tehtävissään toimintavuoden 2012 ajan:
Puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja:
Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)
Varapuheenjohtajat:
Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry
Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta

Hallituksen jäsenet:
Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto ry (varalla Rony Smolar)
Jari Portaankorva, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), (varalla Heikki Huttunen)
Mikko Heikka, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko (varalla Risto Jukko)
Pekka Y. Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko (varalla Timo Vasko)
Atik Ali, Suomen Islam-seurakunta, (varalla Haris Bedretdin)
Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), (varalla Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen)
Isra Lehtinen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE), (varalla Anas Hajjar).

Kuten edellisenä vuonna, hallituksen nimeämänä sihteerinä toimii Anja Toivola-Stambouli ja rahastonhoitajana Perry Johansson.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokoontumiset järjestettiin vuorotellen eri taustayhteisöjen toimitiloissa, mikä antoi Foorumin jäsenyhteisöille mahdollisuuden tutustua paremmin toistensa toimintaan.

1.5 Hallituksen asettamat työryhmät

Sääntöjen mukaan hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen työryhmiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle. Hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2012 asettaa seuraavat työryhmät: Uskonnonopetuksen teemavuotta valmisteleva ryhmä, moniuskontoisen kalenterin kehittämisryhmä, Kansainvälisten yhteyksien työryhmä ja tiedotusryhmä.

1.6 USKOT –foorumin ja uskontojohtajiin yhteistyö
Foorumin perustamisen jälkeen on ollut tiettyä tarvetta roolien selkiyttämiseen uskontojohtajien verkoston ja USKOT -foorumin välillä, koska kysymyksessä ovat samat kolme uskontoa. Uskontojohtajat ovat verkostoituneet, mutta eivät muodosta organisaatiota, mikä taas USKOT -foorumilla on. Uskontojohtajat ovat tehneet runsaasti aloitteita, joita he ovat toivoneet USKOT -foorumin panevan täytäntöön, mutta joihin Foorumilla ei ole ollut tarvittavia resursseja. Uskontojohtajat päättivätkin syksyllä 2012 toivottaa USKOT -foorumin puheenjohtajan tervetulleeksi tapaamisiinsa hyvän tiedonkulun ja yhteistyön varmistamiseksi.

2. Varsinainen toiminta

2.1 Toimintasuunnitelma 2012
Foorumin ensimmäinen vuosikokous hyväksyi toukokuussa 2011 toimintasuunnitelman, jossa oli kolme prioriteettia: kotisivujen luominen USKOT -foorumille, moniuskontoisen kalenterin tuottaminen sekä teemaseminaarin järjestäminen. Koska sääntömuutoksessa tili- ja toimintakausi muuttuivat kalenterivuodeksi, vuoden 2012 kokouksessa määritellyt toiminnan painopisteet säilyivät suurelta osin samoina. Kokousedustajat evästivät vielä Foorumin hallitusta seuraamaan tarkasti uskonnonopetuksen tuntijakokeskustelua sekä ympärileikkausta koskevaa debattia.

Kotisivujen tekemistä pidettiin kiireellisenä asiana paitsi moniuskontoisen kalenterin toteuttamisen kannalta myös sen vuoksi, että siinä USKOT-foorumi julkisesti määrittelee tavoitteensa ja toimintansa. Kalenterihanke taas käsittää kolmen uskontokunnan (juutalaisuus, kristinusko, islam) juhlapyhät. Kalenteri haluttiin tuottaa sähköisessä muodossa jolloin se olisi ladattavissa Foorumin kotisivuilta. Tavoiteaikatauluksi asetettiin vuoden 2012 alku. Näiden lisäksi suunniteltiin teemaseminaaria. Uskontojohtajien aloitteet USKOT -foorumin järjestämästä uskontodialogitoimijoiden seminaarista samoin kuin Suomen kolmen monoteistisen uskonnon johtajien kohtaamisen historian julkaisemisesta jäivät kuitenkin toteutumatta resurssien puutteesta johtuen.

2.2 USKOT -foorumin kotisivut

Foorumi pyysi alkukeväästä 2012 eCredolta tarjouksen nettisivujen perustamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yritys on sama, joka vastaa mm. SEN:in sivuista. Hallitus hyväksyi huhtikuun kokouksessaan eCredon tarjouksen Verkkoviestin-palvelusta, johon sisältyy sivuston perustaminen ja tekninen ylläpitäminen sekä moniuskontoisen kalenterin liittäminen sivustoon sub-domainina. Hallitus piti tarjousta erittäin edullisena. Sivusto rakennettiin kevään aikana ja julkaistiin heti sen jälkeen kun USKOT -foorumi oli rekisteröity, niin että nettikalenteri voitiin luoda sivuston yhteyteen ennen kouluvuoden alkua. Sivuston osoite on www.uskot-resa.fi.

Aikaisemmille blogspot -sivuille laitettu aineisto siirrettiin uusille nettisivuille, jonka sisältöä alettiin syksyllä 2012 täydentää. Sivustolta löytyvät nyt USKOT–foorumia koskevat perustiedot, kuten säännöt ja hallituksen kokoonpano sekä Foorumin julkaisemia kannanottoja samoin kuin ajankohtaista aineistoa Foorumin järjestämistä tapahtumista.

2.3 Moniuskontoinen kalenteri
Useat eri tahot ovat viime vuosina yrittäneet laatia uskontojen yhteistä suomenkielistä kalenteria. USKOT -foorumille kalenteri on ollut eräs sen tärkeimmistä hankkeista. Suunnittelu aloitettiin jo 2008, silloin ajatuksella tuottaa seinäkalenteri, mutta pian päädyttiin nettikalenteriin, paitsi kustannussyistä – hankkeelle ei saatu ulkopuolista rahoitusta – ennen kaikkea sen joustavuuden ja käyttäjäystävällisyyden johdosta.
Vuosikokous 2012 hyväksyi esityksen moniuskontoisen kalenteri tuottamisesta todeten, että tällaiselle kalenterille on suuri tarve yhä enemmän monikulttuuristuvassa Suomessa. Kukin Foorumin taustayhteisö osallistui työhön valitsemalla kalenteriin tulevat pyhät ja kirjoittamalla pyhiä koskevia tekstejä.

Kalenteri julkaistiin syyskuussa 2012. Se esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden, sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Kullakin on oma symbolinsa ja värinsä. Klikkaamalla tiettyä pyhää aukeaa näytön kokoinen selittävä teksti. Mukaan on liitetty myös linkkejä lisätiedon saamiseksi. Kalenteri on tarkoitettu suurelle yleisölle, kouluille, päiväkodeille, sairaaloille, puolustusvoimille samoin kuin muille yhteiskunnan laitoksille sekä kansalaisjärjestöille, joiden piirissä on henkilöitä eri uskontotaustoista. Näin esimerkiksi valtiovalta voi suunnittelussaan helposti huomioida tärkeät uskonnolliset pyhät. Tässä vaiheessa kalenteri kuvaa niiden kolmen monoteistisen uskonnon juhlia ja pyhiä, joiden jäsenyhteisöt ovat USKOT -foorumin jäseniä. Jatkossa on tarkoitus edelleen kehittää kalenteria mm. kääntämällä se eri kielille ja lisäämällä kuvitusta. Moniuskontoinen kalenteri löytyy netistä sekä USKOT -foorumin nettisivuston kautta että suoraan osoitteesta www.uskontokalenteri.fi.

Kalenterihankkeen toteutti työryhmä, jossa oli edustajia kustakin uskontokunnasta. Kalenteriryhmään kuuluivat Daniel Weintraub puheenjohtajana, Anas Hajjar, Haris Bedretdin ja Pekka Y Hiltunen, sekä sihteerinä Anja Toivola-Stambouli.

Kalenterista tiedotettiin Kirkon Tiedotuskeskuksen kautta. Sähköpostitse tietoa lähetettiin opetus- ja kulttuuriministerille sekä sisäministerille, uskontojohtajille ja median, viranomaisten, mm. opetushallituksen ja järjestöjen edustajille sekä tutkijoille, käyttäen vuoden alussa järjestetyn vihapuheseminaarin osanottajaluetteloa. Kalenterista saatiin maininta myös Ekumeenisen vastuuviikon kouluaineistoon. Ensimmäisenä kalenterista uutisoi 5.9. Kotimaa24.fi –sivusto, jonka jälkeen Yle1 radion Kultakuume haastatteli kalenteriryhmän jäseniä. Syksyn 2012 aikana USKOT –foorumin sivustolla vierailtiin yhteensä yli 8,000 kertaa ja katsottiin yli 17,000 sivua. Valtaosa vierailuista koski uskontokalenteria.

2.4 Teemaseminaari vihapuheesta
Kotisivujen ja kalenterihankkeen lisäksi Foorumin tavoitteena oli järjestää yksi seminaari jostain Foorumin tarkoituksen kannalta tärkeästä aiheesta. Ajatus seminaarin järjestämisestä ns. vihapuheesta syntyi Kultarannassa 11.8.2011 järjestetyssä uskontojohtajien tapaamisessa. Tällöin tasavallan presidentti ehdotti sellaisen seminaarin järjestämistä, jossa uskontojohtajat asettuisivat näkyvästi ja selkeästi suvaitsevaisen ja hyväksyvän Suomen asialle, vihapuhetta ja pelkoa vastaan. Foorumin hallitus katsoi, että hanke olisi luontevaa jatkoa Hanasaaren seminaarille ja siksikin sopiva USKOT -foorumin järjestettäväksi. Hallitus oli myös yksimielinen siitä, että tällaista tarjousta ei voi olla käyttämättä, koska eriarvoisuuden kasvu ja vihapuheen lisääntyminen ovat tosiasioita tämän päivän Suomessa.

Puheenjohtajistosta ja sihteeristä koostuva työryhmä sai tehtäväkseen suunnitella ns. vihapuheseminaaria, joka järjestettäisiin kutsuseminaarina. Kutsuja lähetettiin joulukuussa 2011 yli sadalle henkilölle tai yhteisölle, joista paikalle saapui 84. Kohderyhmänä oli poliitikkoja, median edustajia, tutkijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä järjestöjen edustajia. Tunnukseksi päätettiin: ”Suoraan sanoen vihapuhetta vastaan: Puhukaamme hyvää toisistamme”. Ajatuksena oli, että uskontojohtajat asettuisivat seminaarissa näkyvästi ja selkeästi suvaitsevaisen ja hyväksyvän Suomen asialle, vihapuhetta ja pelkoa vastaan.

Alustajiksi kutsuttiin valtionsyyttäjä Mika Illman (Vihapuhe ja sananvapaus), ministeri Elisabeth Rehn (Vihapuheen vaarat), ja vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen (Median vastuu vihapuheesta).

Kommenttipuheenvuorot pyydettiin USKOT-Foorumin taustayhteisöjä edustavilta uskontojohtajilta: arkkipiispa Kari Mäkinen (Suomen evankelis-luterilainen kirkko), arkkipiispa Leo (Suomen ortodoksinen kirkko), monsignore Rudolf Larenz (Katolinen kirkko Suomessa), puheenjohtaja Gideon Bolotowsky (Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry), puheenjohtaja Okan Daher, (Suomen Islam-seurakunta), ja puheenjohtaja Abdi-Hakim Yasin Ararse, (Suomen Islamilainen Neuvosto ry -SINE). Kirkon Tiedotuskeskukseen oltiin yhteydessä seminaarin tallentamiseksi videolle.
Seminaari toteutui aiotulla tavalla. Tasavallan presidentti Tarja Halonen avasi seminaarin, jonka jälkeen kolme alustajaa ja uskontojohtajat käyttivät puheenvuoronsa. Nämä ovat nähtävissä videoituna Foorumin nettisivuilla www.uskot-resa.fi. Vihapuheseminaari lisäsi merkittävästi USKOT-foorumin tunnettavuutta ja toi hyvää palautetta. Seminaarista kirjoitettiin mm. Tasavallan presidentin ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston sekä Kotimaa24 nettisivuilla samoin kuin Helsingin Sanomissa 20.1.2012, Kotimaassa 26.1.2012 sekä Helsinki Timesissa 26.1.2012. Seminaari toteutettiin yhteistyössä Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen kanssa, joka vastasi seminaarin kuluista.

2.5 Uskonnonopetuksen tuntijakokeskustelun seuraaminen
Toukokuussa 2012 pidetyssä Foorumin vuosikokouksessa evästettiin hallitusta seuraamaan uskonnonopetuksen tuntijakoa koskevaa keskustelua. Tämän alan asiantuntija, TT ja piispainkokouksen sihteeri Jyri Komulainen katsoi uskonnonopetuksen tuntijaon osalta tarvittavan selkeitä ehdotuksia. Kun maan hallituksen päätös uskonnonopetuksen tuntien vähentämisestä tuli julkisuuteen kesäkuussa 2012, asiaan reagoitiin seuraavissa artikkeleissa, joiden kirjoittajina oli USKOT -foorumin edustajia:
o Uskonnonopetusta ei tule karkottaa kouluista: Gideon Bolotowsky, Heikki Huttunen, Anas Hajjar (Helsingin Sanomat / Mielipide 28.6.2012)
o Religion är aktuellt: Jan Edström, Björn Vikström, Henrik Nymalm (Hufvustadsbladet 29.6.2012).

Hallitus totesi jälleen, että USKOT -foorumin resurssit ovat kovin vähäiset näiden asioiden asianmukaiseen käsittelyyn, josta syystä päätettiin perustaa erityinen asiantuntijoista koostuva työryhmä avustamaan hallitusta tämän kysymyksen seuraamisessa. Samalla päätettiin esittää vuoden 2013 vuosikokoukselle erityisen teemaseminaarin järjestämistä uskonnonopetuksesta syksyllä 2013.

2.6 Ympärileikkauskeskustelun seuraaminen

Vuosikokouksessa todettiin, että Suomessa on virinnyt ympärileikkauskeskustelu, joka koskee sekä muslimeita että juutalaisia. Kysymys on kulttuurisista asioista, joka koskee miljoonia ihmisiä maailmassa. Keskustelu on ollut varsin negatiivista, ja osin asiantuntemus puutteellista. USKOT -foorumin hallituksen jäseniä on haastateltu asiasta mediassa. Yle1:n ympärileikkausta käsittelevässä M.O.T –ohjelmassa 24.9. haastateltavina olivat mm. Gideon Bolotowsky ja Anas Hajjar.

2.7 Muut ajankohtaiset teemat ja niihin reagoiminen
Videofilmi profeetta Muhammadista. Uskonnot olivat Arabimaissa tapahtuneiden levottomuuksien jälkeen pinnalla myös Suomen mediassa. Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) laati 13.9. oman kannanottonsa elokuvaan ja siihen liittyviin tapahtumiin. Allekirjoittajina olivat SINE:n lisäksi lukuisat uskonnolliset yhdyskunnat ja järjestöt. USKOT -foorumin hallitus totesi myös omasta maastamme löytyvän esimerkkejä antisemitismistä ja islaminvastaisuudesta. Tässä yhteydessä mainittiin Oulussa ilmestynyt Kärkkäisen tavaratalon julkaisu. Katsottiin, että USKOT -foorumilla on rooli tämäntyyppisessä debatissa, mutta olisi huolellisesti harkittava mikä on Foorumin tulokulma asiaan.

3. Kansainväliset yhteydet

3.1 Kansainväliset järjestöt
Kahden viime vuoden aikana USKOT -foorumilla on ollut epävirallisia yhteyksiä Euroopan uskontojohtajien neuvostoon (European Council of Religious Leaders – ECRL) sekä Uskonnot rauhan puolesta –konferenssiin (Religions for Peace – RfP). Samoin on ulkoministeriön kautta oltu yhteydessä YK:n Sivilisaatioiden Allianssiin (UN Alliance of Civilizations – AoC), joka koordinoi maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikon (World Interfaith Harmony Week) järjestelyjä.
Foorumin hallitus keskusteli suhtautumisesta kansainvälisiin järjestöihin ja omaksui varovaisen linjan. Se katsoi kuitenkin, että yhteydet ovat tärkeitä. Myös 2012 vuosikokous päätti edelleen ylläpitää yhteyksiä mainittuihin järjestöihin ja seurata näiden toimintaa ja kannanottoja mm. tiedotteiden kautta. Hallitus päätti myös laajentaa asiantuntemustaan tässä asiassa perustamalla kansainvälisten yhteyksien työryhmän.

3.2 Luterilaisen Maailmanliiton puheenjohtajan Munib Younanin tapaaminen
Luterilaisen Maailmanliiton (Lutheran World Federation – LWF) puheenjohtaja, piispa Munib Younan, vieraili Suomessa luterilaisen kirkon kutsumana. Tapaamisessa 19.9.2012 vieraalle esiteltiin USKOT-foorumin toimintaa, ja piispa Younan kertoi Pyhän Maan uskontojen välisen yhteistyön neuvoston toiminnasta (Council of Religious Institutions of the Holy Land – www.crihl.org). Hän myös toivoi yhteistyötä USKOT-foorumin kanssa, ja kutsui Foorumin edustajat tutustumaan CRIHL:n toimintaan.

4. Talous

Vuoden 2012 talousarvion loppusumma oli 4,000€. Pohjana oli jäsenmaksun korotus 300 eurosta 500 euroon. Lisäksi Suomen ev.lut. kirkko maksoi erityisenä tuen osoituksena Foorumille, joka on aloittamassa toimintaansa niukoin resurssein, muiden neljän jäsenyhteisön yhteenlaskettujen jäsenmaksujen määrää vastaavan summan, jolloin talousarvion tulopuoli jäsenmaksujen osalta nousi 4,000 euroon.

Vuoden 2012 menot muodostuivat toisaalta Foorumin nettisivuston perustamisesta (891€) ja moniuskontoisen kalenterin tuottamisesta (660€ toimitustyö), toisaalta sihteerinpalkkiosta (1,625€) ja hallintokuluista (311€). Loput (513€) on varattu alkuvuoden 2013 menoihin.

Vaikka verrattuna vuoteen 2011, jolloin talousarvion loppusumma oli 1,500€, tilanne oli hieman parempi, on kuitenkin selvää että USKOT -foorumi ei tällä rahoituksen tasolla pysty toimimaan tehokkaasti tavoitteittensa saavuttamiseksi. Foorumin, jolla ei ole toimistoa eikä henkilökuntaa, on vaikea ottaa vastaan merkittäviä tehtäviä. On tarpeen löytää ulkopuolista rahoitusta. Vuodelle 2012 avustusta haettiin mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mutta tuloksetta. Rahoituksen löytäminen USKOT -foorumille tuleekin olemaan yksi uuden hallituksen tärkeimmistä haasteista.

2011
Vuosikertomus 2011
”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011 klo 16.00-18.00 Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen juhlasalissa, Satamakatu 11 A, Katajanokalla Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Huttunen ja sihteerinä Timo von Boehm. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen perustamisesta, hyväksyttiin sille säännöt ja valittiin hallitus.

1. Järjestäytyminen

1.1 USKOT-foorumin perustaminen
Vuosi 2011 oli USKOT-foorumin ensimmäinen toimintavuosi. Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö) ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto.

Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011 klo 16.00–18.00 Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen juhlasalissa, Satamakatu 11 A, Katajanokalla Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Huttunen ja sihteerinä Timo von Boehm. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen perustamisesta, hyväksyttiin sille säännöt ja valittiin hallitus.

Perustamisasiakirjan allekirjoittivat omien taustayhteisöjensä puolesta seuraavat henkilöt:
o Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry / Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf: Gideon Bolotowsky, Rony Smolar ja Daniel Weintraub;
o Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN) / Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF): Jan Edström, Heikki Huttunen, Milena Parland, Ilari Rantakari ja Katri Tenhunen;
o Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: Timo Vasko;
o Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö): Atik Ali, Haris Bedretdin, Okan Daher ja Feysal Samarhan;
o Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE): Saadiyo Dhuubow, Anas Hajjar, Pia Jardi, Isra Lehtinen ja Mariam Varjonen.

Foorumin väliaikaiseen hallitukseen valittiin konsensuksella puheenjohtajaksi Jan Edström Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta sekä varapuheenjohtajiksi Gideon Bolotowsky Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta ja Isra Lehtinen Suomen Islamilaisesta Neuvostosta.

Puheenjohtajien lisäksi hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Pia Jardi Suomen Islamilaisesta Neuvostosta, Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta, Yaron Nadbornik Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta, Pekka Y. Hiltunen Suomen Evankelis-luterilaisesta kirkosta, sekä Heikki Huttunen Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Abdirazak Sugulle (Jardin varajäsen), Atik Ali (Daherin varajäsen), Rony Smolar (Nadbornikin varajäsen), Timo Vasko (Hiltusen varajäsen) sekä Jari Portaankorva (Huttusen varajäsen).
USKOT-foorumin väliaikainen hallitus toimi tehtävässään yhdistyksen vuosikokoukseen 10.5.2011 asti.

1.2 Vuosikokous
USKOT-foorumin ensimmäinen vuosikokous pidettiin 10.5.2011 klo 16.30 -19.00 Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) toimitilassa, Apollonkatu 10.B.82, Helsinki. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Jan Edström ja sihteeriksi Anja Toivola-Stambouli. Vuosikokous käsitteli seuraavat asiat:
o Foorumin sääntöjen vahvistaminen väliaikaisen hallituksen tekemän esityksen pohjalta;
o Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen;
o Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen;
o Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta kahdeksi vuodeksi.

1.3 Foorumin säännöt

Perustamiskokous hyväksyi 24.1.2011 Foorumille säännöt. Väliaikainen hallitus esitti kuitenkin vuosikokoukselle seuraavia muutoksia: hallituksen toimikausi olisi kaksi eikä kolme vuotta; puheenjohtajiston rotaatiota ei kirjata sääntöihin; ja hallituksen jäsenten lukumäärä täsmennetään siten, että puheenjohtajiston lisäksi hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Vuosikokous hyväksyi nämä muutokset 10.5.2011.

Vuosikokouksen hyväksymät säännöt lähetettiin 7.10.2011 Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) USKOT-foorumin rekisteröintiä varten. PRH lähetti kuitenkin 20.11.2011 joukon muutosesityksiä sääntöihin, josta syystä Foorumin rekisteröinti siirtyi vuoden 2012 puolelle.

1.4 Hallitus 2011 – 2012

Vuosikokous valitsi yksimielisesti seuraavat hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2011–2012:
Puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja:
Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)
Varapuheenjohtajat:
Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry
Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö)

Hallituksen jäsenet:
Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto ry
Henkilökohtainen varajäsen: Rony Smolar
Jari Portaankorva, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)
Henkilökohtainen varajäsen: Heikki Huttunen
Mikko Heikka, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko
Henkilökohtainen varajäsen: Risto Jukko
Pekka Y. Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko
Henkilökohtainen varajäsen: Timo Vasko
Atik Ali, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö)*
Henkilökohtainen varajäsen: Haris Bedretdin*
Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)
Henkilökohtainen varajäsen: Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen
Isra Lehtinen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)
Henkilökohtainen varajäsen: Anas Hajjar.

*Suomen Islam-seurakunnan osalta hallituksen varsinaisen jäsenen ja hänen varaedustajansa nimet päätettiin hyväksyä annettavaksi hallitukselle vuosikokouksen jälkeen, kuten tapahtui.

Hallitus kutsui sihteeriksi Anja Toivola-Stamboulin ja rahastonhoitajaksi Perry Johanssonin.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa, joista kolme ensimmäistä kertaa väliaikaisena, ja viisi kertaa vuosikokouksen jälkeen. Kokoontumiset järjestettiin vuorotellen eri taustayhteisöjen toimitiloissa, mikä antoi Foorumin jäsenyhteisöille mahdollisuuden tutustua paremmin toistensa toimintaan.

2. Varsinainen toiminta

2.1 Toimintasuunnitelma 2011
Foorumin ensimmäinen vuosikokous hyväksyi toukokuussa 2011 loppuvuodeksi toimintasuunnitelman, jossa oli kolme prioriteettia: kotisivujen luominen Foorumille, moniuskontoisen kalenterin tuottaminen sekä teemaseminaarin järjestäminen. Kotisivujen tekemistä pidettiin kiireellisenä asiana paitsi moniuskontoisen kalenterin toteuttamisen kannalta myös sen vuoksi, että siinä USKOT-foorumi julkisesti määrittelee tavoitteensa ja toimintansa. Kalenterihanke taas käsittää kolmen uskontokunnan (juutalaisuus, kristinusko, islam) juhlapyhät. Kalenteri haluttiin tuottaa sähköisessä muodossa jolloin se olisi ladattavissa Foorumin kotisivuilta. Sitä voitaisiin tarjota levitykseen erilaisiin kohteisiin kuten koulut, päiväkodit, sairaalat, vankilat, armeija ym. Tavoiteaikatauluksi asetettiin vuoden 2012 alku. Näiden lisäksi suunniteltiin teemaseminaaria jostakin seuraavista aiheista: Taloudellinen tuki uskonnollisille yhteisöille, uskontojen yhteiskunnallinen merkitys, uskonnonvapaus vai vapaus uskonnosta, koulujen uskonnonopetus, tai uskonnot ja rauha.

2.1.1 USKOT-foorumin kotisivut

Hallitus käsitteli kotisivujen tekemistä useassa kokouksessaan. Yhteyksiä etsittiin jäsenyhteisöjen nettiosaajiin taloudellisesti mahdollisen mutta riittävän kapasiteetin omaavan kotisivuston rakentamiseksi. Asiaa pidettiin kiireellisenä sekä Foorumin tunnetuksitekemisen, ulkoisen tiedottamisen että kalenterihankkeen kannalta. Todettiin, että kotisivujen rakentaminen vaatii ammattilaista ja hyvää ylläpitoa, jolloin käytettävissä oleva budjetti osoittautui varsin vaatimattomaksi.

Sihteeri laati Foorumille tilapäiset kotisivut (uskot-resa.blogspot.com). Pysyvämmän ratkaisun löytämiseksi oltiin yhteydessä Kirkon Tiedotuskeskuksen sähköisen tiedotuksen yksikköön, jolla kuitenkaan ei ollut ylimääräistä kapasiteettia vuonna 2011. Pyydettiin myös tarjous toimivista kotisivuista eCredolta, joka ylläpitää mm. Suomen Ekumeenisen Neuvoston kotisivuja. Asia siirtyi vuodelle 2012.

Hallitus keskusteli myös USKOT-foorumin visuaalisesta ilmeestä, joka tulisi näkymään mm. nettisivuilla, kirjelomakkeissa ja tiedotteissa. Pohdittiin mahdollisuutta käyttää samaa kolmen uskonnollisen symbolin yhdistelmää, jota vuonna 2010 käytettiin Lasten oikeuksien julkilausumassa, ja kertomusvuonna uskontojohtajien uskonnonvapautta koskevassa lausunnossa. Asiasta oltiin yhteydessä graafikkoon, mutta ratkaisu siirtyi seuraavan vuoden puolelle.

2.1.2 Kalenterihanke
Vuosikokous hyväksyi esityksen moniuskontoisen kalenteri tuottamisesta todeten, että tällaiselle kalenterille on suuri tarve yhä enemmän monikulttuuristuvassa Suomessa. Koulut, päiväkodit, sairaalat, armeija ja moni muu yhteisö ottaisi mielellään käyttöönsä kalenterin, josta yhdellä näkymällä saisi perustietoa eri uskontojen juhlapyhien merkityksestä ja niiden viettotavoista. Se voisi myös vaikuttaa uskontojen välisen ymmärtämyksen ja tiedon lisäämiseksi. USKOT-foorumin kalenterihanke kaatui muutama vuosi sitten rahoituksen puutteeseen ja oli yhtenä syynä Foorumin järjestäytymisen alullepanoon.

Keskustelua sekä vuosikokouksessa että hallituksessa aiheutti se, että kalenterista ehdotettiin kolme uskontoa kattava: juutalaisuus, kristinusko ja islam, kun kouluissa on läsnä useita muitakin uskontoja. Tiedossa oli myös, että ainakin Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS, Lähetysseura sekä Ad Astra-yhdistys olivat kaavailleet moniuskontoisen kalenterin tuottamista ja että EU:llakin on omansa. Kun vielä Internetin kautta löytyy monia kalentereita, joissa on useita uskontoja, ja uskontojen sisälläkin on useita ryhmiä, joilla kullakin on erilaisia käytäntöjä, kysymykseksi nousi mihin raja vedetään. Päädyttiin siihen, että rajalliset resurssit huomioon ottaen edetään pienin askelin ja aloitetaan kolmen monoteistisen uskonnon juhlapyhistä, josta ehkä voidaan jatkossa laajentaa. Tässä vaiheessa kalenteri olisi sähköisessä muodossa ja ladattavissa Foorumin kotisivuilta. Sitä mukaa kun asiantuntemusta kertyy ja Foorumin toiminta laajenee, voitaisiin uskontojen määrää lisätä. Kalenteri tulisi tuottaa sekä suomeksi että ruotsiksi, ja materiaalia voisi tulostaa, niin että siitä voisi tehdä esim. julisteita kouluissa.
Hallitus kokosi kalenterihanketta toteuttamaan työryhmän, jossa oli edustajia kustakin uskontokunnasta. Kalenteriryhmään kuuluivat Daniel Weintraub, Anas Hajjar, Haris Bedretdin, Pekka Y Hiltunen, Heikki Huttunen ja puheenjohtaja, sekä kokoonkutsujana sihteeri.

Kalenteriryhmä laati kalenterin tuottamisesta seuraavan aikataulun:
1. Ohjausryhmä sopii mukaan otettavista pyhistä sekä pyhien esittelyn yhteismuodosta (12/2011)
2. uskonnot tuottavat ohjeiden mukaisen materiaalin (2/2012)
3. toimittaja toimittaa materiaalin, tarkistaa sen yhteismitallisuuden ja oikeakielisyyden (4/2012)
4. graafikko suunnittelee sivujen lopullisen julkiasun (5/2012)
5. nettiyritys tuottaa materiaalin käyttöön ja huolehtii sen automatisoinnista (7/2012)
6. sivut julkistetaan (8/2012).
Etsittiin myös mahdollisia yhteistyötahoja hankkeen toteuttamiseksi, esim. opetusalan koulutuskeskus EduCode ja SLS:n kulttuurirajat ylittävä työ. Myös Opetushallitus suhtautui hankkeeseen myönteisesti ja suositteli nettiversiota. Ilmeni, että mikään aiemmin mainituista tahoista ei ollut löytänyt varoja kalenterihankkeeseensa. Kalenteriryhmä laati loppuvuodesta 15,000€:n suuruisen anomuksen Suomen Kulttuurirahastolle. Budjettiin kuului edellä mainitun lisäksi omarahoitusosuus, joka muodostuu kunkin jäsenyhteisön vapaaehtoisesta työpanoksesta, ja jonka arvioitiin olevan yhteensä noin 10,000€ eli 2,000€ / jäsenyhteisö. Helmikuussa 2012 Kulttuurirahastosta ilmoitettiin, että rahoitusta ei saada.

2.1.3 Teemaseminaari
Kotisivujen ja kalenterihankkeen lisäksi Foorumin tavoitteena oli järjestää vuoden 2011 aikana yksi seminaari jostain Foorumin tarkoituksen kannalta tärkeästä aiheesta. Vuosikokouksessa kannatusta saivat erityisesti uskontojen yhteiskunnallinen merkitys ja koulujen uskonnonopetus. Näiden lisäksi harkittiin myös Kirkko- ja juutalaisuus – työryhmän aloitetta seminaarin järjestämiseksi käskyistä juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa, sekä ev.lut. kirkon ”Pyhä” – teemaa.

Ajatus seminaarin järjestämisestä ns. vihapuheesta syntyi Kultarannassa 11.8. järjestetyssä uskontojohtajien tapaamisessa, jolloin tasavallan presidentti teki tästä ehdotuksen. Hän ehdotti sellaisen seminaarin järjestämistä, jossa uskontojohtajat asettuisivat näkyvästi ja selkeästi suvaitsevaisen ja hyväksyvän Suomen asialle, vihapuhetta ja pelkoa vastaan. Presidentti olisi itse valmis olemaan seminaarissa mukana. Foorumin hallitus katsoi, että hanke olisi luontevaa jatkoa Hanasaaren seminaarille ja siksikin sopiva USKOT-foorumin järjestettäväksi. Hallitus oli yksimielinen siitä, että tällaista tarjousta ei voi olla käyttämättä, koska eriarvoisuuden kasvu ja vihapuheen lisääntyminen ovat tosiasioita tämän päivän Suomessa.

Hallitus nimesi puheenjohtajistosta ja sihteeristä koostuvan työryhmän suunnittelemaan ns. vihapuheseminaaria. Tasavallan presidentin aikatauluista johtuen seminaarin siirtyi pidettäväksi 19.1.2012 Säätytalossa, ja valmistelu tapahtui joulu-tammikuun aikana. Puheenjohtajisto kokoontui kolme kertaa sopimaan kutsuttavista ja suunnittelemaan ohjelmaa. Sihteeri hoiti kutsujen lähettämisen yli sadalle kutsuvieraalle, joihin kuului poliitikkoja, median edustajia, tutkijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja järjestöjen edustajia.

Seminaarin tunnukseksi päätettiin: ”Suoraan sanoen vihapuhetta vastaan: Puhukaamme hyvää toisistamme”. Tasavallan presidentti lupautui avaamaan seminaarin. Alustajiksi päätettiin kutsua valtionsyyttäjä Mika Illman (Vihapuhe ja sananvapaus), ministeri Elisabeth Rehn (Vihapuheen vaarat), ja vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen (Median vastuu vihapuheesta). Kolmen monoteistisen uskontojen johtajia pyydettiin esittämään kokemuksia siitä, miten omaa uskonyhteisöä on käsitelty julkisuudessa ja sosiaalisia medioissa sekä esittämään ehdotuksia siitä, miten voidaan edistää asiallista keskustelua uskonnoista ja vakaumuksista julkisuudessa. Päätettiin vielä olla yhteydessä Kirkon Tiedotuskeskukseen seminaarin tallentamiseksi videolle.
Koska seminaari ajoittui vuoden 2012 puolelle, siitä raportoidaan erikseen vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

2.2 Kannanotot
2.2.1 Vastine HBL:ssä esitettyyn asiattomaan uskontokritiikkiin
Puheenjohtaja konsultoi varapuheenjohtajia HBL:ssä 12.3.2011 julkaistun kirjoituksen johdosta ja kirjoitti kannanoton.

2.2.2 Surunvalittelukirje Norjan tapahtumien johdosta
Hallitus lähetti Norjan suurlähetystön kautta Norjan kansalle surunvalittelunsa Utön ja Oslon traagisten terroritekojen johdosta.

2.2.3 Uskonnonvapauslausunto
Perustamiskokouksen ehdotuksesta hallitus otti kantaa Foorumin yhteiseen julistukseen uskonvapauden puolesta. Todettiin, että Suomen kirkkojen Vastuuviikon teemana 2011 oli uskonnonvapaus, ja että asia koskee kaikkia uskontokuntia. Päätettiin suhtautua yhteisen julistuksen antamiseen myönteisesti, ja esittää asia uskontojohtajien kokoukselle 10.3.2011. Uskontojohtajat nimesivät työryhmän, joka laati ehdotuksen kannanotoksi. Ryhmään kuuluivat Gideon Bolotowsky, Okan Daher ja Jan Edström. Kannanotossa korostetaan yhteiskuntarauhan säilyttämistä.
Uskontojohtajien uskonnonvapauslausunto (15.4.2011) esiteltiin mediatilaisuudessa tiistaina 25.10 Helsingin juutalaisessa keskuksessa. Paikalla oli noin kymmenen toimittajaa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi pääsihteeri Heikki Huttunen. Gideon Bolotowsky esitti isäntäyhteisön tervehdyksen, suurlähettiläs Sauli Feodorow UM:stä puhui uskonnonvapaudesta poliittisena ihmisoikeutena, Jan Edström kertoi lausunnon taustasta, Okan Daher puhui lausunnon merkityksestä, arkkipiispan sihteeri Heikki Jääskeläinen esitti ev.lut. kirkon arkkipiispa Kari Mäkisen tervehdyksen. Isra Lehtinen edusti SINE:a ja vastasi muiden uskontojen edustajien kanssa toimittajien kysymyksiin. Tilaisuudesta tuli hyvää palautetta.

Uskonnonvapauslausunto luovutettiin juhlallisesti tasavallan presidentille 28.10.2011. Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo esitteli lausunnon taustan ja merkityksen, jonka jälkeen arkkipiispa Kari Mäkinen luovutti lausunnon presidentille. Delegaatioon kuuluivat myös Gideon Bolotowsky Juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta, Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta, Abdi-Hakim Yasin Ararse Suomen Islamilaisesta Neuvostosta, Anna Hyvärinen Ekumeenisen vastuuviikon edustajana, sekä Jan Edström USKOT-foorumista. Kokouksessa todettiin, että tämä oli ensimmäinen kerta kun juutalaiset ja muslimit osallistuivat uskonnonvapautta koskevaan kannanottoon.

2.2.4 Uskonto Suomessa –lausunto
USKOT-foorumin hallitus päätti antaa palautetta sisäasiainministeriön hankkeesta laatia ohjekirja Suomeen tuleville maahanmuuttajille (Perustietoa Suomesta). Kirjan luonnos oli netissä osoitteessa lifeinfinland.fi. Luonnoksen uskontoa koskevaa osuutta pidettiin puutteellisena. Hallitus laati sähköpostitse tekstin, joka toimitettiin kirjoittajille USKOT-foorumin nimissä.

3. Kansainväliset yhteydet

3.1 ECRL ja WCRP
USKOT-foorumi oli vastaanottanut kutsun osallistua ECRL:n (European Council of Religious Leaders – Euroopan uskontojohtajien neuvosto) kokoukseen Roveretossa, Italiassa 4-7.4.2011. Foorumin hallitus katsoi, että tilapäisen luonteensa vuoksi sen ei tulisi lähettää täysimääräistä delegaatiota kansainväliseen kokoukseen, vaan että pysyvän hallituksen asia on käydä keskustelu kansainvälisten yhteyksien luomisesta ja kansainvälisiin järjestöihin kuulumisesta. Päätettiin lähettää Foorumin sihteeri Anja Toivola-Stambouli tutustumaan ECRL:n toimintaan tarkkailijan ominaisuudessa.
Myöhemmin syksyllä USKOT-foorumin edustajia oli kutsuttu WCRP:n (World Conference of Religions for Peace – Uskonnot rauhan puolesta –konferenssi) johtohenkilöiden kanssa järjestettyyn tapaamiseen Suomen Lähetysseurassa 31.10.2011. Mm. pääsihteeri William Wendley ja Euroopan uskontojohtajien neuvoston pääsihteeri Stein Willumstad alustivat uskontojen roolista rauhan- ja sovintotyössä.

Hallitus kävi yleistä keskustelua WCRP:stä ja ECRL:stä (European Council of Religious Leaders), joka toimii myös Religions for Peace:n (RfP) Euroopan aluetoimistona. Todettiin, että piispa Kaarlo Kalliala on Ev.lut. kirkon edustajana ECRL:n jäsen, jaa että Kirkon Ulkomaanavun johtaja Antti Pentikäinen oli ollut vuoden WCRP:n päämajassa New Yorkissa. Katsottiin, että USKOT-foorumilla on sekä saatavaa että annettavaa kansainvälisten yhteyksien kautta. Nyt ei kuitenkaan ollut kysymys tähän organisaatioon liittymisestä, vaan päätettiin että seurataan sen toimintaa mm. tiedotteiden avulla.

3.2 YK:n Sivilisaatioiden Allianssi
YK:n Sivilisaatioiden Allianssin Korkea edustaja Jorge Sampaio (UN Alliance of Civilizations – AoC) vieraili Suomessa 4-7.9.2011. UM:n järjestämään uskonnollisten yhteisöjen edustajien lounastapaamiseen 7.9. osallistuivat USKOT-foorumin edustajina puheenjohtaja Jan Edström ja varapuheenjohtaja Okan Daher, Juutalaisyhteisön edustajana Rony Smolar, sekä Foorumin sihteeri Anja Toivola-Stambouli. Tilaisuudessa keskusteltiin alustavasti osallistumisesta AoC:n alullepaneman maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikon (World Interfaith Harmony Week) järjestelyihin helmikuussa 2012.

Viikko järjestettiin ensimmäisen kerran 2011. Suurlähettiläs Ilari Rantakari, joka toimii YK:n Sivilisaatioiden Allianssin yhdyshenkilönä, tiedusteli USKOT-foorumin halukkuutta toimia yhteyspisteenä eri toimijoiden välillä, jotka suunnittelevat tapahtumia em. viikolle. Todettiin USKOT-foorumin resurssien rajallisuus, erityisesti huomioon ottaen samaan aikaan osuvan vihapuheseminaarin järjestelyt, ja päädyttiin siihen, että ei oteta vastaan tarjottua yhteyspisteroolia, mutta rohkaistaan omia taustayhteisöjä osallistumaan viikon viettoon.

4. Talous

Vuoden 2011 talousarvio perustui kunkin viiden taustatahon samansuuruiseen jäsenmaksuun, joksi vuosikokous oli päättänyt 300 euroa. USKOT-foorumin koko vuosibudjetti 1,500 euroa jakautui siten, että 600 euroa oli varattu kotisivujen tekoon, toiset 600 euroa henkilöstökuluihin ja 300 euroa toimistokuluihin.

Johtuen toiminnan käynnistysvaiheesta, USKOT-foorumi toimi suurimman osan vuotta vapaaehtoistyöpanoksen varassa. Suurin osa varoista saapui yhdistyksen tilille loppuvuodesta, eikä kotisivujen perustamiseen allokoituja varoja voitu käyttää toimintavuoden aikana. Samoin sihteerin palkkion maksu siirtyi seuraavalle vuodelle. Vain runsas kolmasosa budjetista käytettiin vuoden 2011 aikana kokous- ja hallintokuluihin.

Toimintavuoden aikana hallitukselle tuli selväksi, että vuoden 2011 budjetin tasolla USKOT-foorumi ei pysty toimimaan tehokkaasti tavoitteittensa saavuttamiseksi, vaan että jäsenmaksun määrään on välttämätöntä esittää muutoksia, vaikka usean jäsenyhteisön omakin talous on varsin tiukalla. Lisäksi on tarpeen löytää ulkopuolista rahoitusta tärkeiden projektien, kuten moniuskontoisen kalenterin ja toimivien kotisivujen toteuttamiseksi.

2020-01-17T09:26:10+02:00